Sinhala Gossip News,Gossip Lanka News,gossip,sinhala gossip,sinhala news,gossip sinhala,hru gossip,hirugossip,lankadeepa,neth gossip,nethfm,newsfirst,gossip lanka sinhala news,news lanka,sinhala news

Sinhala Gossip News | Gossip Lanka News | Sri Lanka Exclusive News | Hiru Gossip | Sinhala News

Gossip Lanka Sinhala Gossip News - Sri Lanka Exclusive News - අහුමුළුවලින් ඇහෙන නියම ගොසිප්
Loading...

Gossip video

Shocking!! -  Man Cut Head Who Raped His Sister

Shocking!! -  Man Cut Head Who Raped His Sister


;ukaf.a kx.sj ¥IKh lrmq ksid 
whshd flfkla lrmq jefâ

;ukaf.a kx.sj ¥IKh l< ¥Ylhdf.a ysi lmd fmd,sishg f.k.sh mqj;la
fuf;la l,lg ,xldjg f.kakmq 
ñ, wêlu iqmsß fudag¾ r:h fukak

f,dj iqmsß Okj;=ka w; .ejfik iqmsß fudag¾ r:hla Tkak ,xldjg weú;aÆ' ;du tal ;sfhkafka jrdfha' Rolls Royce iud.ug wh;a Rolls Royce

Giniyam Rae ( Behind the scenes ) - Watch Video

Giniyam Rae ( Behind the scenes )


wdkafoda,khg ;=vqÿka brdÊf.a iu,sx.sl .S;h yomq yeá 
;srh mmsgqmi Tn fkdÿgq ùäfhdaj wka;¾cd,hg 
fukak leurd bÈßfha fl,af,da fokakd lsisu ,eÊcdjla ke;=j wvksrej;a rx.kfha fhÿk yeá
wïn,kaf.dv fmïj;sh fldÉÑhg ;,aÆ l,ehs 
tod fndre l;d.sh isoaêfha >d;lhd yiqfjhs

zzkx.s uerefKa whshd oel,d nfha ÿjoaÈ"
kx.sf.a fmïj;d uerefõ whshf.a fjku ma,Eka tllgZZ

zzfld,af,la fl,af,laj fldaÉÑhg ;,aÆ lr,dÆZZ miq.sh cQ,s udifha fndfyda msßila w;r ielhla u;=l, isoaêhla jQfha wïn,kaf.dv m%foaYfha§ ;reKshla ÿïßhg ;,aÆl< isoaêhla iïnkaO mqj;ls' thska Èk

Mother Assault  Child In Jaffna caught on camera

Mother Assault  Child In Jaffna caught on camera

ys;a ms;a ke;sj l=ßre f,iska oheßhlg myrfok 
wfma rfÜ ujlf.a wdkafoda,kd;aul ùäfhdaj fukak

orefjl=f.a wdrlaIdj"wdorh hk ishÆ foa ks¾udKh fj,d ;sfhkafka wïu flfkl=f.a wiSñ; fifkyig wdjrKh

Girl Dies After Being Stabbed 24 Times In Burari Area, caught on Video

Girl Dies After Being Stabbed 24 Times In Burari Area, caught on Video

b,a¨ fmug leue;a; fkdÿka ;reKshg uy u.§ 24mdrla  msysfhka weK >d;kh l< idyisl wdorjka;hdf.a CCTV o¾Yk m%isoaO lrhs - ùäfhda

wdorh ,enqKq ;ek§ u,a hykdjla jf.a jqk;a fkd,enqfKd;a fl,jr fjkafka f,a .x.djlska' fï;a ta jf.a l;djla'

Baby Girl Drowns After Brutal Stepfather Repeatedly Throws Her Into Pool

Baby Girl Drowns After Brutal Stepfather Repeatedly Throws Her Into Pool

kreu msfhla wudkqIsl úÈyg jo §,d msyskqï ;gdlfha
;u is.s;s ÈhKshj >d;kh l< yeá - ùäfhda
ixfõ§ wh n,kak tmd


ol=Kq weußldfõ wêlrKhla Bfha ñkSuereulg jrolrefjla jqKq mqoa.,fhl=g jir 100 l isr oඬqjula kshu l<d'

Socal media post about Giniyam Rae Shermaine Willis - Photos

Socal media post about Giniyam Rae Shermaine Willis - Photos


brdÊg nqlsfhka l=Kq neKqï'' 
iu,sx.sl ùäfhdajg ,efnk FB m%;spdr fukak

ckm%sh .dhl brdÊ ùrr;akf.a kj;u ñhqisla ùäfhdajg iudc cd, we;=¿ wka;¾cd, mßYS,lhskaf.ka oeä

New Singer Shermaine Willis Hot Photos

New Singer Shermaine Willis Hot Photos


brdÊf.a .skshï /fha oeú oeù bkak 
Shermaine fukak

brdÊ ùrr;akf.a kj;u ñhsiqla ùäfhdaj fï jk úg iudc cd,d fjí wvú j, oeä f,i

IRAJ Giniyam Rae ( ගිනියම් රෑ ) – Shermaine Willis Ft. IRAJ & Kaizer

IRAJ Giniyam Rae ( ගිනියම් රෑ ) – Shermaine Willis Ft. IRAJ & Kaizer

brdÊf.a .skshï /h iu,sx.sl ùäfhdaj
zzäia,hslaZZ j,ska .skshï fjhs

brdÊ ùrr;akf.a kj;u ñhsiqla ùäfhdaj Bfha t<s olajkq ,enqjd'

Nuwan Kulasekara road accident - Updates 2

Nuwan Kulasekara road accident - Updates 2


kqjka l=,fialrf.a mshdf.ka ñh.sh 
;reKhdf.a ujg ,enqKq ÿrl:k weu;=u

zzuf.a mq;d oeka ueß,d bjrfka" Thdf.a mq;dj fír.kakZZ

kqjka l=,fialrf.a mshdf.ka ñh.sh ;reKhdf.a ujg ,enqKq ÿrl:k weu;=u

miq.shod lvj;§ kqjka l=,fialrf.a jdykfha je§ ;reKfhl= ñhhdu iïnkaOfhka jk msÍlaIK fï jk úg wjikaj we;s nj oek.kakg ,efnkjd' tfukau fuu wk;=f¾§ l=,fialrf.a wf;a jrola ke;s nj;a úreoaO foiska meñKs

Mahinda Rajapaksa opens Dilshan's luxury hotel 'D Pavilion Inn'

Mahinda Rajapaksa opens Dilshan's luxury hotel 'D Pavilion Inn'


ysgmq ckm;s w;ska újD; l, ä,aIdkaf.a iqmsß 
;re mfya fydag,h fukak n,kak fldfyduo lsh,d'' 


like us on Facebook

MORE FROM AROUND THE WEB

Loading...

Sinhala Gossip News - Labels

Accident Ada Derana Air Crash Air Hostess Ajinomoto Ajith Perera Ajitha Muthukumarana Aksha Sudari Alien Amaya Adikari Amazing Amazon Forest Ambalangoda America's Got Talent Ampara Anamaduwa Ananda College Android Anupama Wanaguru Anuradhapura Anusha Damayanthi Anushka Sharma Api Nodanna Live Apsara Fonseka Arjuna Ranatunga Aruni Madusha Rajapaksha ASP Liyanage Astrologist Astrologist K.A.U. Sarath Chandra Atapattama Athkadure Sumanasara thero Aththanayaka M Herath Athula Adikari Athurugiriya ATM Center Attack Australia Awissawella Ayesha Madushani Badulla Bagawantalawa Bajaj Bajaj Bike Balumgala Bandu Samarasinghe BBC Bizarre BODU BALA SENA Buddha CCTV Chathurika Peiris Coca-Cola Colombo TV Dasun Madushan Dayasiri Jayasekara Dilhani Ekanayake Dilhani Wickremasinghe Dimuth Karunaratne Dinakshi Priyasad Dinamina News Paper Dinesh Chandimal discovered DNA Doctor Dulmini Attanayake Duminda Silva Election Examination Results FCID Field Marshal Sarath Fonseka Galaboda Aththe Gnanasara Thero Gayathri Dias Gayesha Perera Ghost Ghost attack Gossip chat Gossip lanka news Gossip Video Gossip-World Gotabaya Rajapaksa Hemal Ranasinghe Himali Sayurangi Hiru Gossip Hiru TV hospital ISIS fighters Italy Jacqueline Fernandez Jaffna Japanese John Kerry K. Sujeewa Kavindya Adikari Kosala Kulasekara Kotadeniyawa Kotakethana Kumar Sangakkara Kuwait Mahendra Singh Dhoni Mahinda Rajapaksa Maithripala Sirisena Malsha Kumaranatunge Manjula Kumari Me Adarayai Menaka Maduwanthi Mervin Silva MG Danushka Moscow Movie Trailer Murder mysterious Nadeesha Hemamali Namal Rajapaksa Nathasha Perera Neth FM Nimal Siripala De Silva Oshadi Hewamadduma Oshani Sandeepa Paboda Sandeepani Parliament Photos Piyumi Botheju Pooja G Umashankar President Maithripala Sirisena Ranil Wickramasinghe Ranjan Ramanayake Rashi Paboda Ravi Karunanayake Rithu Akarsha Robbery Russia Ruwangi Rathnayake Ruwanthi Mangala Sampath Bank Sanath Jayasuriya Saudi Arabia SF Loku Shahid Afridi Shanudrie Priyasad Sheshadri Priyasad Sirasa Superstar SriLankan Airlines Story Sunny Leone Swarnavahini Syria Thissa Aththanayaka Tillakaratne Dilshan Udari Warnakulasuriya Udayanthi Kulathunga University students Wasantha Zoysa Wedding Engagement Wele Sudha YFM Yureni Noshika

Sinhala Gossip News Archive