Gossip of Lanka,Gossip Lanka News,gossip,sinhala gossip,sinhala news,gossip sinhala,hru gossip,hirugossip,lankadeepa,neth gossip,nethfm,newsfirst,gossip lanka sinhala news,news lanka,sinhala news
Loading...

Veteran artiste Pandith W.D. Amaradeva (88 years) passed away todaywdpd¾h mKaä;a ví,sõ' ã' wurfoaj YQÍka 
Ôú; .ukska iuq.kS 

wo WoEik  wikSm ;;a;ajhla fya;=fjka frdy,a .; l< wdpd¾h ví'ã'
wurfoajhka wNdjm%dma;jQ nj Y%S chj¾Ok frday,a wdrxÑ ud¾. okajd isáhd' Tyq ñh hk úg 88 jeks úfha miqúh' 1927 jif¾ foieïn¾ ui 5 od fudrgqfõ Wm;,o wurfoajhkaf.a uq,a ku jQfha  we,anÜ fmfrrdhs'

isxy, ix.S;h fjkqfjka wkQmuh fufyhla bgql< mqoa.,hka w;r uq,a ;ek wurfoajhkag ysñh'

ud,Èjhsfka cd;sl .Sfha ix.S; ks¾udmlhd jkafkao wurfoajhkah' ms,smSkfha" bkaÈhdfõ" m%xYfha iïudkhg md;% ù we;s wurfoajhka Y%s ,xldfõ foaYudkH" l<d lS¾;s we;=¿ iïudk rdYshlska msÿï ,nd we;'
wurfoajhka orejka ;sfofkl=f.a msfhls'
Veteran artiste Pandith W.D. Amaradeva (88 years) passed away today Veteran artiste Pandith W.D. Amaradeva (88 years) passed away today Reviewed by Sinhala Gossip News on Thursday, November 03, 2016 Rating: 5
Powered by Blogger.