Gossip of Lanka,Gossip Lanka News,gossip,sinhala gossip,sinhala news,gossip sinhala,hru gossip,hirugossip,lankadeepa,neth gossip,nethfm,newsfirst,gossip lanka sinhala news,news lanka,sinhala news
Loading...

SRK Dish TV Ad - Shahrukh as 75y Old Mannqlsfha me;sfrk Ydrelaf.a kdls PdhdrEm j, 
we;a; l;dj fukak - ùäfhda

fnd,sjqâ iqmsß k¿jka w;f¾ lsx ldka lsh,d ;uhs Ydrela Ldkag lshkafk' Tyqg wdorh lrk risl risldúka ta
;rï Tyqg wdofrhs'

miq.sh i;s wka;fha Yrela Ldka jhia .; ù we;s nj yqjd olajñka Tyqf.a ysi flia iqÿ ù we;s wdldrh iy ;Ügh fmfkk f,i ,nd .;a PdhdrEmdhla wka;¾cd,h mqrd me;sr .shd'

kuq;a tu PdhdrEmh fj<| oekaùula rE.; lsÍula w;r ;=r ,nd .;a tajd nj jd¾;d jkjd' tu fj<| oekaùug wkqj Ydrela jhi wjqreÿ 75 l flfkl=f.a pß;hlg mk fmdjkjd'

tu fj<| oekaùu my;ska'

SRK Dish TV Ad - Shahrukh as 75y Old Man SRK Dish TV Ad - Shahrukh as 75y Old Man Reviewed by Sinhala Gossip News on Thursday, November 03, 2016 Rating: 5
Powered by Blogger.