Gossip of Lanka,Gossip Lanka News,gossip,sinhala gossip,sinhala news,gossip sinhala,hru gossip,hirugossip,lankadeepa,neth gossip,nethfm,newsfirst,gossip lanka sinhala news,news lanka,sinhala news
Loading...

Foreign women's Organised prostitution racket,xldfõ whg remsh,a 30"000 g .Ksld myi fok 
Wiafnlsia:dk lsß,a,shka udÜgq jqK yeá

ixpdrlhka f,iska meñK furg .Ksld fiajfha kshef,k Wiafnlsia:dkq ldka;djka msßila miq.shod
w;awvx.=jg f.k ;sfnkjd'  Tjqka fld<U .ejfik l=,S r: fiajdj, ßhÿrka iu. ñ;=re ù Tjqka ud¾.fhka .Ksld fiajh iemhSu ioyd .Kqfokqlrejka fidhd .kakd njhs fy<sj we;af;a'

ixpdrl ùid u; furgg meñK uqo,g wf,ú jk fuu tla ldka;djla meh folla .; lsÍu ioyd whlrk uqo, remsh,a 30"000 la'

wd.uk ú.uk fomd¾;fïka;=fõ ùid yd m;ahka; md,k tallfha md,ljrhdf.a Wmfoia u; isÿl< fuu jeg,Sfï§ ldka;djka 6 fofkl= w;awvx.=jg .ekqkd'

Tjqka furáka msgqjy,a lsÍug kshñ;hs'

Foreign women's Organised prostitution racket Foreign women's Organised prostitution racket Reviewed by Sinhala Gossip News on Thursday, November 03, 2016 Rating: 5
Powered by Blogger.