Gossip of Lanka,Gossip Lanka News,gossip,sinhala gossip,sinhala news,gossip sinhala,hru gossip,hirugossip,lankadeepa,neth gossip,nethfm,newsfirst,gossip lanka sinhala news,news lanka,sinhala news
Loading...

සුනාමිය ගැන හරියටම කියපු තාරකා විද්‍යාඥයාගෙන් සුපිරි සඳ ගැන අනතුරු ඇගවීමක්iqkdñh .ek yßhgu lshmq ;drld úoHd{hdf.ka 
iqmsß i| .ek wk;=re we.ùula

iqmsß i| mD:súhg iómj Èiaùu iajdNdúl úm;a nyq, ùug fya;=úh yels nj 2004 wdishdkq iqkdñh ms<sn|j
ksje/È wkdjelsh m< l< ;drld Ydia;%{ fidrdcd kqjka hQ uy;d mjihs'

jir 68lg miqj iqmsß i| oel .ekSfï wjia:dj fmf¾od ^14od& Y%S ,xldjdiSkago ysñ úh'

mD:súh iy pkao%hd w;r idudkH ÿr lsf,daóg¾ 384"400 muK jqj;a iqmsß i| fujr Èiaù we;af;a mD:súfha isg lsf,daóg¾ 356"509 ÿrlska nj jd¾;d fõ'

;dhs,ka;fha ;drld Ydia;%{ fidrdcd kqjka hQ l< m%ldYh iïnkaOj fndfyda fokdf.a úfYaI wjOdkh fï jk úg fhduqù ;sfnk njo úfoia udOH jd¾;d fmkajd fohs'

u,aId kdkdhlaldr
uõìu mqj;amf;ka
සුනාමිය ගැන හරියටම කියපු තාරකා විද්‍යාඥයාගෙන් සුපිරි සඳ ගැන අනතුරු ඇගවීමක් සුනාමිය ගැන හරියටම කියපු තාරකා විද්‍යාඥයාගෙන්  සුපිරි සඳ ගැන අනතුරු ඇගවීමක් Reviewed by Sinhala Gossip News on Wednesday, November 16, 2016 Rating: 5
Powered by Blogger.