Gossip of Lanka,Gossip Lanka News,gossip,sinhala gossip,sinhala news,gossip sinhala,hru gossip,hirugossip,lankadeepa,neth gossip,nethfm,newsfirst,gossip lanka sinhala news,news lanka,sinhala news
Loading...

බම්බලපිටියේ වෑන් ඇතුලේ ජංගම ගණිකා මඩම මාට්ටුවූ හැටිnïn,msáfha jEka we;=f,a 
cx.u .Ksld uvu udÜgqjQ yeá

jEka r:hla ;=< mj;ajdf.k .sh cx.u .Ksld fiajhla jeg,Sug fmd,Sish iu;a ù
;sfnkjd'

ta nïn,msáh m%foaYfha §'

tñ,avd mgqu. wi, § fuu jeg,Su isÿ lr we;s w;r jEka r:fha .Ksld fiajfha ksr; ù isá ldka;djka ;sfofkl= o w;awvx.=jg f.k ;sfnkjd'

tu l;=ka ;sfokd iu. ;j;a mqoa.,fhl= o w;awvx.=jg f.k we;s nj hs jd¾;d jkafka'

w;awvx.=jg m;a .Ksldjka jhi wjqreÿ 23" 27 iy 28 hk jhiaj, miqjkakka nj mejfikjd'

Tjqka ñkafkaßh" l=kavidf,a iy Wvj,j hk m%foaYhkays mÈxÑldßhkajk nj hs wkdjrKh ù we;af;a'
බම්බලපිටියේ වෑන් ඇතුලේ ජංගම ගණිකා මඩම මාට්ටුවූ හැටි බම්බලපිටියේ වෑන් ඇතුලේ ජංගම ගණිකා මඩම මාට්ටුවූ හැටි Reviewed by Sinhala Gossip News on Wednesday, November 16, 2016 Rating: 5
Powered by Blogger.