Gossip of Lanka,Gossip Lanka News,gossip,sinhala gossip,sinhala news,gossip sinhala,hru gossip,hirugossip,lankadeepa,neth gossip,nethfm,newsfirst,gossip lanka sinhala news,news lanka,sinhala news
Loading...

අගමැති හමුවේ "හිරුණිකා ලැජ්ජාවෙන් ඇඹරෙන හැටි" දැක්වෙන සමාජ ජාල අතරේ කතාබහට ලක්වන ඡායාරූප මෙන්නw.ue;s yuqfõ zzysreKsld ,eÊcdfjka weUfrk yeáZZ 
oelafjk iudc cd, w;f¾ l;dnyg ,lajk PdhdrEm fukak 

wh jeh bÈßm;a lsÍfuka wk;=rej Bfha miajrefõ md¾,sfïka;=fõ§ iqmqreÿ f,i f;ameka ix.%yh
meje;ajqKd'

tys§ w.ue;sjrhd ysreKsld fma%upkao% uka;%Sjßh iu.ska iqyoiS,Sj l< l;dnyla ms<sn|j fï jkúg iudc cd, fjí wvúj, l;dnyg ,laj ;sfnkjd'

ta tu wjia:dfõ§ bIdr fldäldr ,nd.;a PdhdrEm fm<la m%isoaOúu;a iu.hs'

tys§ uka;%Sjßhg w.ue;sjrhd lsõfõ l=ula o hkak we;euqka f*ianqla Tiafia úuid ;sfnkjd'

l;dnyg ,lajk tu PdhdrEm fm, my;ska oelafjkjd'අගමැති හමුවේ "හිරුණිකා ලැජ්ජාවෙන් ඇඹරෙන හැටි" දැක්වෙන සමාජ ජාල අතරේ කතාබහට ලක්වන ඡායාරූප මෙන්න අගමැති හමුවේ "හිරුණිකා ලැජ්ජාවෙන් ඇඹරෙන හැටි"  දැක්වෙන සමාජ ජාල අතරේ කතාබහට ලක්වන ඡායාරූප මෙන්න Reviewed by Sinhala Gossip News on Saturday, November 12, 2016 Rating: 5
Powered by Blogger.