Gossip of Lanka,Gossip Lanka News,gossip,sinhala gossip,sinhala news,gossip sinhala,hru gossip,hirugossip,lankadeepa,neth gossip,nethfm,newsfirst,gossip lanka sinhala news,news lanka,sinhala news
Loading...

Women kiss Mahela Jayawardena in public - Photos
mdf¾ .sh ufya,j nodf.k fkdis;+ fudfyd;l ldka;djla ÿkakq WKqiqï ydÿj fukak 

Y%S ,xld l%slÜ msf,a ysgmq kdhlfhla fukau olaI ms;slrefjl= jQ ufya, chj¾Ok wo ^6& hdmkh
fmaÿre;=vqj m%foaYfha md.uklg iyNd.S jqKd'

ta wdOdr tl;=lsÍfï jevigykla fjkqfjka' fï i|yd fndfyda msßila tlaj isá w;r tlajru mdf¾ isá ldka;djla ufya,j oelSfuka WoaOduhg m;aj Tyqj ism je<o.;a;d'

ta wjia:dj ldf.a;a wjOdkh fhduqjQ w;r fï tys PdhdrEm tl;=jl=hs'


Women kiss Mahela Jayawardena in public - Photos Women kiss Mahela Jayawardena in public - Photos Reviewed by Sinhala Gossip News on Thursday, October 06, 2016 Rating: 5
Powered by Blogger.