Gossip of Lanka,Gossip Lanka News,gossip,sinhala gossip,sinhala news,gossip sinhala,hru gossip,hirugossip,lankadeepa,neth gossip,nethfm,newsfirst,gossip lanka sinhala news,news lanka,sinhala news
Loading...

Upcoming actress Kavisha Ayeshani killed in Nugegoda accident - Updates

Upcoming actress Kavisha Ayeshani killed in Nugegoda accident - Updates
Upcoming actress Kavisha Ayeshani killed in Nugegoda accident - Updates

lùId ñh.sh fya;=j fy<sfõ - wjika lghq;= nodod Èkfha
- iïmQ¾K úia;rh fukak

ßh wk;=rlska Ôú;laIhg m;a jQ kj mrmqf¾ rx.k Ys,amskshl jk lùId wfhaId‚f.a wjika lghq;= lsߢje, m‍
%foaYfha § ,nk nodod isÿ lsÍug kshñ;hs'

kqf.af.dv cqì,s lKqj m‍%foaYfha wo ^16& w¨‍hu isÿ jQ ßh wk;=rlska weh Ôú;laIhg m;ajqKd'

weh .uka l< fudag¾ r:h kj;d ;snQ nia r:hl .eàfuka wk;=r isÿj we;s njhs fmd,sish i|yka lf<a' ‍

lùIdf.a urKh isÿj we;af;a ysig isÿ jQ nrm;, ;=jd, fya;=fjka njhs yÈis urK mÍlaIKfha § wkdjrK ù we;af;a'

24 yeúßÈ úfha miq jQ lùId wfhaId‚ lsߢje, fnda.yj;a; m‍%foaYfha mÈxÑldßhla'

wk;=r iïnkaOfhka nia r:fha ßhÿre w;awvx.=jg .eKqkd'

Upcoming actress Kavisha Ayeshani killed in Nugegoda accident - Updates Upcoming actress Kavisha Ayeshani killed in Nugegoda accident - Updates Reviewed by Sinhala Gossip News on Monday, October 17, 2016 Rating: 5
Powered by Blogger.