Pages

Sinhala Gossip News,Gossip Lanka News,gossip,sinhala gossip,sinhala news,gossip sinhala,hru gossip,hirugossip,lankadeepa,neth gossip,nethfm,newsfirst,gossip lanka sinhala news,news lanka,sinhala news

Sinhala Gossip News | Gossip Lanka News | Sri Lanka Exclusive News | Hiru Gossip | Sinhala News

Gossip Lanka Sinhala Gossip News - Sri Lanka Exclusive News - අහුමුළුවලින් ඇහෙන නියම ගොසිප්
Powered by Blogger.

Template Information

Contact Form

Name

Email *

Message *

Test Footer 2ud;r fldaÉÑhg fn,a, ;enQ ;reKhd Bg fya;=j FB tfla igyka lr,d ;snqKq yeá

ud;r ld,sodi m‍%foaYfha§ Bfha ^8& ÿïßhg mek Èú kid.;a ;reKhd urKhg fmr ish f*ianqla .sKqfï wjika igyk ;nñka urKh ms<sn|j bÛs m, lr
;sfnkjd' ^matara railway station&

tys i|yka jkafka “uf.a uqÆ ðúf;au tmd fj,d ;sfhkafka' wo ux ðj;a fjk wka;su oji fjkak mqÆjka' ta ;rug uf.a uqÆ Ôúf;au ug tmd fj,d'” hkqfjks'

l=reKE., m%foaYhg hEug flala f.k taug ud;r meñK we;s fuu ;reKhd fma‍%u in|;djla uq,alr .ksñka Èú kidf.k we;s njhs jd¾;d jkafka'

Tyq ÿïßhg mksk wjia:dj CCTV ùäfhdajl igyka ù ;sfnkjd'

tu ;reKhdf.a f*ianqla igyk my;ska oelafjkjd''Share this on facebook

;j;a f.disma iy ùäfhda my,ska n,kak

like us on fb

Sponsored Ads

Gossip video

Gossip Lanka News - Labels

Facebook Google+ twitter Youtube Rss