Sinhala Gossip News | Gossip Lanka News | Sri Lanka Exclusive News | Hiru Gossip | Sinhala News Russian President Putin's favourite car driver killed after a car crash - CCTV Footage
Sinhala Gossip News,Gossip Lanka News,gossip,sinhala gossip,sinhala news,gossip sinhala,hru gossip,hirugossip,lankadeepa,neth gossip,nethfm,newsfirst,gossip lanka sinhala news,news lanka,sinhala news
Loading...

Sinhala Gossip News | Gossip Lanka News | Sri Lanka Exclusive News | Hiru Gossip | Sinhala News

Gossip Lanka Sinhala Gossip News - Sri Lanka Exclusive News - අහුමුළුවලින් ඇහෙන නියම ගොසිප්

FOLLOW US

Facebook Google+ twitter Youtube Rss

Gossip of Lanka Latest

Mini Gossip

Powered by Blogger.

Contact Form

Name

Email *

Message *

Russian President Putin's favourite car driver killed after a car crash - CCTV Footage

Russian President Putin's favourite car driver killed after a car crash - CCTV Footage

reishd ckm;sf.a ks, r:h wêfja.S ud¾.hl§ 
wk;=rg ,lafjhs - ùäfhda

reishdkq ckdêm;s je,eoaó¾ mqákaf.a ks, r:h wêfja.S ud¾.hl§
isÿjq wk;=rlska iïmq¾Kfhka úkdYù ;sfnkjd'

fudialõ kqjr wêfja.S ud¾.hl isÿjq fuu wk;=ßka ckdêm;sjrhdf.a ßhÿrd ñhf.dia we;s njhs reishdkq udOH fy<slr we;af;aa'

wk;=re we.ùulska f;drj ud¾.fha úreoaO ÈYdfjka wêl fja.fhka Odjkh lrk ckm;s r:h fjk;a fudag¾ r:hla yd .eàfuka wk;=rg ,lajk wdldrh ud¾.fha iúlr we;s leurdj, má.; ù ;sfnkjd'

flfiafj;;a wk;=r isÿjk úg je,eoaó¾ mqáka fudag¾ r:fha isg keye'

wk;=ßka urKhg m;aù we;af;a ckdêm;sjrhd jvd;a is;a.;a ßhÿrd nj o reishdkq udOH fy<slr ;sfnkjd'

ckdêm;sjrhdf.a r:fha .egqkq wfkla fudag¾ r:fha ßhÿrd o nrm;, ;=jd, ,nd frday,a.; lr we;s njhs úfoia mqj;a fiajdj, oelafjkafka'

reishdkq ckdêm;sjrhdf.a ks, ßhÿrd f,i lghq;= l, mqoa.,hd jir 40 la muK m<mqreoao we;s wfhla nj o i|yka'

flfiafj;;a fuu wk;=r iïnkaOfhka reishdkq wdrlaIl wxY jeäÿr f;dr;=re fy<slr keye'

Tjqka m%ldYlr we;af;a fua iïnkaOfhka úu¾YK l%shd;aul fjñka mj;sk njhs'

source:www.hirunews.lk

Loading...

Share on Facebook

Find Us on Facebook
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
Back to home page

Sponsored Ads

Hatharawaram Latest

Sponsored Ads

HATHARAWAM - Labels

Gossip video

like us on fb