Gossip of Lanka,Gossip Lanka News,gossip,sinhala gossip,sinhala news,gossip sinhala,hru gossip,hirugossip,lankadeepa,neth gossip,nethfm,newsfirst,gossip lanka sinhala news,news lanka,sinhala news
Loading...

Oshini Allegra Wijemuni New Actress from Italy

Oshini Allegra Wijemuni New Actress from Italy
Oshini Allegra Wijemuni New Actress from Italy


rkacka tlla r.mdk odyf;a TIdks fukak

ckm%sh .dhl liqka l,aydr yd m%ùk .dhsld ksfrdaId úrdðkS w;rg ueÈjQ úf–uqks TIsks kï pß;hla ms<sn|j fï
Èkj, udOH l;dny lsÍu wdrïN lr ;sfí' liqka yd ksfrdaId w;rg TIsks ueÈj we;af;a Tjqkaf.a wÆ;au .S; ks¾udKfha rEm rpkhg odhlùu ksidh'ody;a yeúßÈ TIsks Y%S ,xldfõ Wmkakshl jqjo weh fïjk úg Ôj;ajkafka b;d,sfhah'

weh Tiag%ේ,shdfõ fudkeIays fudaia;r ksrEmKh ms<sn| Wiia wOHdmk wdh;khl mdGud,djla yodrñka isák njo jd¾;d fõ' tu .S; rEm rpkfha m%Odk ksrEmk Ys,amshd jkafka ckm%sh k¿ yd wud;H rkacka rdukdhlh'


Oshini Allegra Wijemuni New Actress from Italy Oshini Allegra Wijemuni New Actress from Italy Reviewed by Sinhala Gossip News on Sunday, September 18, 2016 Rating: 5
Powered by Blogger.