Gossip of Lanka,Gossip Lanka News,gossip,sinhala gossip,sinhala news,gossip sinhala,hru gossip,hirugossip,lankadeepa,neth gossip,nethfm,newsfirst,gossip lanka sinhala news,news lanka,sinhala news
Loading...

Nuwan Kulasekara (Sri Lankan cricketer) arrested for fatal road accident

Nuwan Kulasekara (Sri Lankan cricketer) arrested for fatal road accident
Nuwan Kulasekara (Sri Lankan cricketer) arrested for fatal road accident


kqjka l=,fialrf.a fudag¾ r:fha .eà 
;reKfhl= ureg - l=,fialr w;awvx.=jg

Y%S ,xld l%slÜ lKavdhfï fõ.mkaÿ hjk l%Svlfhl= jk kqjka
l=,fialr meojQ fudag¾ r:hg lvj; lsß,a,j, m%foaYfha§ ;reKfhl= .eà ;sfnkjd'

ßh wk;=frka ;reKhd ñhf.dia we;s w;r isoaêh iïnkaOfhka  fï jk úg Y‍%S ,xld C%slÜ lKavdhfï fõ.mkaÿ hjk C%Svl kqjka l=,fialr fmd,sia w;awvx.=jg f.k ;sfnkjd'

fmd,sia uQ,ia:dk wdrxÑ ud¾. mejiqfõ lsß,a,j, m‍%foaYfha wo miajrefõ isÿjQ fuu wk;=frka 28 yeúßÈ ;reKfhl= ñhf.dia we;s njhs'

oekg fmd,sia Ndrfha isák kqjka l=,fialr wêlrKh yuqjg bÈßm;a lsÍug kshñ;hs'
Nuwan Kulasekara (Sri Lankan cricketer) arrested for fatal road accident Nuwan Kulasekara (Sri Lankan cricketer) arrested for fatal road accident Reviewed by Sinhala Gossip News on Monday, September 19, 2016 Rating: 5
Powered by Blogger.