Sinhala Gossip News,Gossip Lanka News,gossip,sinhala gossip,sinhala news,gossip sinhala,hru gossip,hirugossip,lankadeepa,neth gossip,nethfm,newsfirst,gossip lanka sinhala news,news lanka,sinhala news
Loading...

Sinhala Gossip News | Gossip Lanka News | Sri Lanka Exclusive News | Hiru Gossip | Sinhala News

Gossip Lanka Sinhala Gossip News - Sri Lanka Exclusive News - අහුමුළුවලින් ඇහෙන නියම ගොසිප්

FOLLOW US

Facebook Google+ twitter Youtube Rss

Gossip of Lanka Latest

Mini Gossip

Powered by Blogger.

Contact Form

Name

Email *

Message *

Hikkaduwa beach party incident

Hikkaduwa beach party incident

álÜ remsh,a 2000hs''fld,af,d fl,af,da 3000hs
fukak Bfha ? yslalvqfõ îÉ mdáfha fjÉp foa

yslalvqj fjr< ;Srfha mej;s ‘yslald îÉ mdá 2016’ Bfha ^17& rd;%S wdrïN jqfKa wo^18& rd;%S olajd
mj;ajk wruqK we;sjhs'

fuu wjia:djg tlaùu i|yd álÜ m;la remsh,a 2000la jQ w;r we;=<; l%shdldrlï i|yd fjku uqo,a wh lrkq ,enqjd'

;=kaoyila muK fuhg tlaj isá w;r bka jeä msßi wjqreÿ 18;a 25;a w;r ;reK ;reKshka njhs mejiqfKa'

iudc cd, Tiafia fuu ‘yslald îÉ mdá 2016’ i|yd ;reK ;reKshkag m%pdrK lghq;= Èh;a lr we;s w;r th ixúOdkh lr we;af;a fld<U m%foaYfha mqoa.,fhl=hs'

flfia kuq;a idoh meje;afjñka ;sìh§ idofha ixúOdhljrhd fld<U iqrdnÿ úfYaI jeg,Sï tallh tu ia:dkfha§ kS;súfrdaë u;ameka iu. w;awvx.=jg f.k ;sfnkjd'

Loading...

Share on Facebook

Find Us on Facebook
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
Back to home page

Sponsored Ads

Hatharawaram Latest

Sponsored Ads

HATHARAWAM - Labels

Gossip video

like us on fb