Gossip of Lanka,Gossip Lanka News,gossip,sinhala gossip,sinhala news,gossip sinhala,hru gossip,hirugossip,lankadeepa,neth gossip,nethfm,newsfirst,gossip lanka sinhala news,news lanka,sinhala news
Loading...

Brothel raided in Kottawa - watch video

Brothel raided in Kottawa - watch video
Brothel raided in Kottawa - watch video

iïNdyk uqjdfjka mj;ajd .sh .ksld ksjdihla jg,hs^ùäfhda&

wdhq¾fõo iïNdyk uOHia:dkhla uqjdfjka mj;ajdf.k .sh .ksld ksjdihla
jg,d th mj;ajdf.k .sh ldka;djka fofofkl= w;awvx.=jg .ekSug fldÜgdj fmd,Sish iu;a jqKd'

Tjqka uykqjr yd fodvka.ia,kao m%foaYfha mÈxÑlrejka' Wmdh ¥;fhl= fhdod isÿ l< úu¾Ykhlska miq fudjqka w;awvx.=jg .ekSug yels ù ;sfnkjd'

Tjqka fydaud.u ufyaia;%d;a wêlrKhg bÈßm;a l<d'

Brothel raided in Kottawa - watch video Brothel raided in Kottawa - watch video Reviewed by Sinhala Gossip News on Tuesday, September 06, 2016 Rating: 5
Powered by Blogger.