Sinhala Gossip News,Gossip Lanka News,gossip,sinhala gossip,sinhala news,gossip sinhala,hru gossip,hirugossip,lankadeepa,neth gossip,nethfm,newsfirst,gossip lanka sinhala news,news lanka,sinhala news

Sinhala Gossip News | Gossip Lanka News | Sri Lanka Exclusive News | Hiru Gossip | Sinhala News

Gossip Lanka Sinhala Gossip News - Sri Lanka Exclusive News - අහුමුළුවලින් ඇහෙන නියම ගොසිප්
Loading...

Gossip videowïn,kaf.dv fmïj;sh fldÉÑhg ;,aÆ l,ehs 
tod fndre l;d.sh isoaêfha >d;lhd yiqfjhs

zzkx.s uerefKa whshd oel,d nfha ÿjoaÈ"
kx.sf.a fmïj;d uerefõ whshf.a fjku ma,Eka tllgZZ

zzfld,af,la fl,af,laj fldaÉÑhg ;,aÆ lr,dÆZZ miq.sh cQ,s udifha fndfyda msßila w;r ielhla u;=l, isoaêhla jQfha wïn,kaf.dv m%foaYfha§ ;reKshla ÿïßhg ;,aÆl< isoaêhla iïnkaO mqj;ls' thska Èk
lsysmhlg miqj isoaêhg iïnkaO nj lshk ;reKfhl=f.a u< isrerla ,s|l ;sî yuqjqKs'

fuf,i ñh.sh ;reKhdf.a wNsryia urKh msgqmi l=ula fyda wÈis yia;hla we;s nj Tyqf.a ujg jegyS ;snqks' ta ksidu weh ufyaia;%d;ajrhdg mejiqfõ fï urKh .ek ;ukag iel njhs' ta m%ldYh ksidfjka fmd,sish udi lsysmhla mqrd fï isoaêh .ek úu¾Yk isÿlrkakg úh'

ksfïId;a" ixl,am;a fuf,i wjika .uka .sfha wdorfha kdufhkao" ke;skï fjk;a m%Yakhla ksido @ hkak ldg;a ;snQ m%Yakhg W;a;rhla ,efnk fmdgla fmd,sishg fidhd.ekSug yelsúh' ta isoaêh yd wE÷Kq ksfïIdf.a ifydaorhdf.ks'

zzuu kqjr b|,d tk fldaÉÑfha wdfõ' fldaÉÑfha toa§ uu oelald iafÜIka tlg álla tyd ;ekl§ fld,af,la uf.a kx.sg .ykjd' uu fldaÉÑh kj;a;mq .uka neye,d ta me;a;g hoa§ ta fld,a,d kx.sj wks;a me;af;ka wdmq fldaÉÑhg ;,aÆ l<dZZ ksfïIdf.a whshd f,dl= úYajdihlska fuka lS ta l;dj ldg;a úYajdi lrkakgu isÿ jQfha h'
kuq;a isÿjQfha tjka fohla fkdfõ' th idlaIs iys;j Tmamq jqfka rUqlalk ÿïßfha ßheÿref.a kñka wïn,kaf.dv ‍fmd,sia ‍fmdf;a ,shejqKq l;dj ksidfjks'

zzuykqjr b|,d ud;r hk fldaÉÑh msg;a jqKdg miafia ;uhs wms wïn,kaf.däka wdfõ' yeuodu Th fj,djg mka;sj,g hk <uhs f¾,a mdf¾ Th yßfha hk ksid fldfydug;a álla fyñka ;uhs fldaÉÑh wrf.k wdfõ' wms biairyg toa§ uf.a iydhl ßheÿre ug fmkakqjd msßñ <ufhla ;j msßñ <uhl=hs" .eyekq <uhl=hs w;a foflka w,a,f.k f¾,a mdr whsfkka biairyg wdmq yeá' tal ta whf.a m%Yakhla fjkak we;sfka lsh,d wms jeäh ys;kak .sfha keye' úkdähla hkak;a l,ska wms oelald ta .eyekq <uhd wfma fldaÉÑh me;a;g mdr whsfkka ÿjf.k tkjd wms ys;=fõ ta <uhd fldaÉÑhg k.skak ÿjf.k tkjd lsh,d' tfyu ys;,d fõf.;a álla wvq l<d' fõf.a wvqlrf.k toa§u jf.a uf.a iydhl ßheÿre lsõjd ‘oeka jevla keye jf.a’ lsh,d' wms fldaÉÑh k;r l<d' ta fjoaÈ;a ta <uhd ke;s fj,d'ZZ

‍fmd,sia ‍fmdf;a ,shejqKq ta l;dj ;yjqre lrkd rEm fm<la wi, ksjil iS'iS'à'ù' leurdjl igyka ùo ;snqfKah' ksfïId ÿïßh ud¾.h wi,ska bÈßhg Èj hk ieá iS'iS'à'ù' leurdfõ y÷kd.; yels f,i fm<.eiaù ;snqfKka ksfïIdf.a whshdg ;ukaf.a l;dj fjkia lrkakg isÿ úh'

ñh.sh ksfïId ke;sjqKq fidúka fmïj;dg ñh.sh njg l;d me;sreK;a fmd,sish th úYajdi lf,a ke;' Tjqka ksfïIdf.a whshd miqmi hkakg úh' fï ielhg uq,afmdg mEÿfkao ;ukaf.a kx.Sj ;reKfhka úiska ÿïßhg ;,aÆl< njg Tyq lS uq,au fndre idlaIsh ksidh'

rUqlalk isá fï whshd úiska kx.Sf.a urKh ;uka ksid isÿjQ nj oekf.k fndre f.;=jo kx.sf.a fmïj;d Ôj;=ka w;r isàu Tyqg m%Yakhla nj is;kakg we;' ta ksidu Tyq ldg;a ryfia ixl,am miqmi hkakg úh' Tyqg ixl,amj w,a,d.ekSug uyf,dl= ld,h;a .;jQfha ke;'

.cñ;=re ;%Sú,a ßhÿfrl=o fï i|yd Woõ jQ nj wmg oek.kakg ,efí' kx.Sf.a urKh .ek .uu l;dfjoa§ wehf.a fmïj;d ixl,amo ñh.sh nj ,eõ.skakla fia me;sr .sfhah' we;af;kau Tyq ñh.shd fkdj urdoud we;s nj fï jk úg ielyer oekf.k ;sfí'

fuh isÿlr we;af;a fjkljqre;a fkdj ;reKshf.a whshdhs' Tyq fï jk úg rUqlalk m%foaYfha§ fmd,sia w;awvx.=jg m;aj ;sfí' ke.Ksh uereKq od fï ie,eiau l%shd;aul lr we;s Tjqka ixl,am w,a,df.kú;a wi< ,s|l .s,ajd urdoud we;s nj fï jk úg ielyer oekf.k ;sfí'

Tjqka fyg ^24& wêlrKhg bÈßm;a lsÍug kshñ; njo oek.kakg ,efí'

isoaêhg wod, miq.sh ùäfhda o¾IK


Share this on facebook

Loading...
Back to home page

like us on Facebook

MORE FROM AROUND THE WEB

Loading...

Sinhala Gossip News - Labels

Accident Ada Derana Air Crash Air Hostess Ajinomoto Ajith Perera Ajitha Muthukumarana Aksha Sudari Alien Amaya Adikari Amazing Amazon Forest Ambalangoda America's Got Talent Ampara Anamaduwa Ananda College Android Anupama Wanaguru Anuradhapura Anusha Damayanthi Anushka Sharma Api Nodanna Live Apsara Fonseka Arjuna Ranatunga Aruni Madusha Rajapaksha ASP Liyanage Astrologist Astrologist K.A.U. Sarath Chandra Atapattama Athkadure Sumanasara thero Aththanayaka M Herath Athula Adikari Athurugiriya ATM Center Attack Australia Awissawella Ayesha Madushani Badulla Bagawantalawa Bajaj Bajaj Bike Balumgala Bandu Samarasinghe BBC Bizarre BODU BALA SENA Buddha CCTV Chathurika Peiris Coca-Cola Colombo TV Dasun Madushan Dayasiri Jayasekara Dilhani Ekanayake Dilhani Wickremasinghe Dimuth Karunaratne Dinakshi Priyasad Dinamina News Paper Dinesh Chandimal discovered DNA Doctor Dulmini Attanayake Duminda Silva Election Examination Results FCID Field Marshal Sarath Fonseka Galaboda Aththe Gnanasara Thero Gayathri Dias Gayesha Perera Ghost Ghost attack Gossip chat Gossip lanka news Gossip Video Gossip-World Gotabaya Rajapaksa Hemal Ranasinghe Himali Sayurangi Hiru Gossip Hiru TV hospital ISIS fighters Italy Jacqueline Fernandez Jaffna Japanese John Kerry K. Sujeewa Kavindya Adikari Kosala Kulasekara Kotadeniyawa Kotakethana Kumar Sangakkara Kuwait Mahendra Singh Dhoni Mahinda Rajapaksa Maithripala Sirisena Malsha Kumaranatunge Manjula Kumari Me Adarayai Menaka Maduwanthi Mervin Silva MG Danushka Moscow Movie Trailer Murder mysterious Nadeesha Hemamali Namal Rajapaksa Nathasha Perera Neth FM Nimal Siripala De Silva Oshadi Hewamadduma Oshani Sandeepa Paboda Sandeepani Parliament Photos Piyumi Botheju Pooja G Umashankar President Maithripala Sirisena Ranil Wickramasinghe Ranjan Ramanayake Rashi Paboda Ravi Karunanayake Rithu Akarsha Robbery Russia Ruwangi Rathnayake Ruwanthi Mangala Sampath Bank Sanath Jayasuriya Saudi Arabia SF Loku Shahid Afridi Shanudrie Priyasad Sheshadri Priyasad Sirasa Superstar SriLankan Airlines Story Sunny Leone Swarnavahini Syria Thissa Aththanayaka Tillakaratne Dilshan Udari Warnakulasuriya Udayanthi Kulathunga University students Wasantha Zoysa Wedding Engagement Wele Sudha YFM Yureni Noshika

Sinhala Gossip News Archive