Sinhala Gossip News,Gossip Lanka News,gossip,sinhala gossip,sinhala news,gossip sinhala,hru gossip,hirugossip,lankadeepa,neth gossip,nethfm,newsfirst,gossip lanka sinhala news,news lanka,sinhala news

Sinhala Gossip News | Gossip Lanka News | Sri Lanka Exclusive News | Hiru Gossip | Sinhala News

Gossip Lanka Sinhala Gossip News - Sri Lanka Exclusive News - අහුමුළුවලින් ඇහෙන නියම ගොසිප්
Loading...

Gossip video

Why it's bad to use Your Smartphone at Night

Why it's bad to use Your Smartphone at Night

rd;%S ld,fha cx.u ÿrl:k Ndú;d lr Tfí weia wkaO ùug fmr
Tn;a fï wema tl Tfí ÿrl:kfha ia:dms; lr.kak

wm ksfjiaj,  ksok lduro we;=,;aj wdf,dalh fndfyda fihska ;sfnkjdmß.kl ;sr,ksú ksú m;a;= fjk yd o¾Ykh fkdfmfkk ;rï jk bf,lafg%dksl WmlrK
ta w;r wvx.= fjkjdfuf,i rd;‍%S ld,fha wdf,dalhg ksrdjrKh ù isàu fi!LH .eg¨‍j,g fya;= fjkjd

fndfyda ld,hlg fmr mqoa.,hka ldhslj Tjqkaf.a ixp,khkag fkdfhla j¾.fha iajNdúl wdf,dalhg ksrdjrKh ù ;sfnkjdTjqka oyj,a ld,fha§  ysre t<shg ksrdjrKh jQ w;r,rd;‍%S ld,fha§ ;re,y| hk iajNdúl jia;= j,skao,.sksue,hla wjq¨‍jd .ekSfuka rd;‍%S ld,fha wdf,dalh Tjqka ,nd.;a;d

wo wm Ôj;ajk kQ;k f,dalfha kï wms iajNdúl wdf,dalh fjkqjg lD;su wdf,dalh rd;‍%S ld,fha fhdod.kq ,nkjd

ysret,sfha yd y| t,sfha fjki  jkafka b;du;a jeo.;a jk ffcjridhksl jykh kshñ; ld,hg isÿ lsÍu jk w;r fldaáfida,a yd fu,gkska uÜgï ksmoùuhs

fu,gkska ys C%shdj

fud<fhys rd;‍%S ld,fha§ fu,gkska ksmojkq ,nk w;r tys C%shdj jkqfha wfma kskaog hdfï yd wjÈùfï pC%h úêu;a lsÍuhsfu,gkska u.ska iem myiq kskaolg wjYH lrk reêr mSvkh,.a¨fldaia uÜgï yd Yßß WIaK;ajh wvq lrkq ,nkjd

wfma oDIaàh iakdhqj u.ska wfma weia j,g wdf,dalh Èia jQ úg fud<hg fï wjÈ úh hq;= fj,dj nj okajd mKsúvhla hjkq ,nkjdtha u.ska YÍr WIaK;ajh by, kxjk w;r,fldaáfida,a jeks fydafudak ksmojkjdrd;‍%S ld,fha fldaáfida,a uÜgu wvq fyhska wmg ksod.ekSu i|yd bv ,nd fokjd oyj,a ld,fha fldaáfida,a uÜgu by, jk w;r Yla;s uÜgï j, C%shdj jeä lr m‍%;sYla;s lD;Hh;a b‍gq lrkjd

Tfí ldurh rd;‍%sfha§ w÷re tlla kï,oDIaá iakdhqj u.ska fud,hg mksúvhla fkdhjk w;r Tfí isrerg wjYH m‍%udKhg fu,gkska idod .ekSfï yelshdj ,efnkjdfuu fu,gkska uÜgï fmr Èkfha Tng ,enqKq wdf,dal m‍%udKh u.ska md,kh flfrkjd

ksod.ekSug fmr ,efnk wdf,dalh

m¾fhaIK u.ska fmkajd § ;sfnkjd fu,gkska m‍%udkh ñks;a;= 90lska muK wvq úh yels nj ulaksidoh;a wvq wdf,dalh yd ldurfha we;s wdf,dalhg ksrdjrkh ùu ms,sn|j ixikaokhla l, yelsùuhs

Bg wu;rj ksod.; hq;= fj,dfjys ldur wdf,dalhg ksrdjrKh ù isàu u.ska kskaog wjYH lrk fu,gkska uÜgï 50]lska muk uevmj;ajkq ,nkjd

f.dvla kQ;k Wmlrkj, ks,a mdg f,Ù n,an wvx.= fjkjdfuu wdf,dalh fu,gkska m‍%udkh wvqlSÍug fya;= fjkjdóg fya;=j jkafka ixfõol fu,fkdmaiska,th úfYaIs; iෛ, j¾.hl wvx.= jk w;r ldhsluh jYfhka ks,a wdf,dalhg f.dvla ixfõ§ ùuhs

úoHd{hka úiska mß.kl ;srfhys we;sjk wdf,dalh u.ska o fu,gkska uÜgïj, C%shdjg n,mEï we;s lrk nj isiqka yg okajd isákjdrd;‍%S ld,fha§ mß.Kl ;srfhys wdf,dalho,úfYaIfhka ks,a wdf,dalh u.ska isiqkaf. fu,gkska uÜgu wvq lrkq ,nkjd;j;a mÍlaIkhlska nela,sÜ geí,Ü ;sr u.ska fu,gkska yd kskaog ndOd we;s lrjkjdTn kskaog hEug fmr fu,gkska uÜgï je,elaúh yels WmlrKj,ska bj;aj isàu isÿ l, hq;= fjkjd

fu,gkska yd ms<sldj

fïl kï wuq;= fohla fjkak neye fudlo fï fydafudak yd ffcjridhksl le<öï u.ska úfYaIfhka ms<sldj jf.a iDKd;aul n,mEï we;s lrkak mq¨‍jka

wjqreÿ 10lg fmr mej;s ldka;djka 1670la muk iyNd.s jQ mÍlaIKhl§ fmkajd fokq ,enqjd, ksod.kakd mßirfha  jeämqr wdf,dalhg ksrdjrKh ù isàu u.ska fu,gkska m‍%udkh wvq ùu ksid 22] l muK mshhqre ms<sld iE§fï wjodkula we;s nj

u| wdf,dalh,ks,a wdf,dalh,wjmd;h yd m‍%;sYla;slrk moaO;shg tys n,mEu
isrerg m‍%Yak we;s lsÍu i|yd rd;‍%S wdf,dalh §ma;su;a ùu wjYH ke;wÿre wdf,dalh g ksrdjrKh ùu isàu ksid ófhl= jeks l=vd if;l=g wjmd; frda. ,laIk we;s fjkak mq¨‍jkatu i;ajhdf.a frda. ,laIk ke;s lsÍug úoH{hka tu i;dj idudkH wdf,dalhg f.kq tkq ,enqjdúoHd{hka mjik wkaoug wÿre wf,dalh ksid we;sjk frda.hg fya;=j fm%daàka j¾.hla njhsfldfydu kuq;a wÿre wdf,dalh u.ska m‍%;sYla;slrk moaO;shg n,mEï we;s lrkak mq¨‍jka

wl,a jhia.;ùu yd yoj;a frda.

fu,gkska i;=j m‍%;sTlaisldrl .=K;a we;=,;a fjkjdth u.ska jhia.; ùu md,kh lrkjd úoHd{hka úiska isÿl, jhia.; jQ óhka fhdodf.k fu,gkska u.ska m‍%;sTlaisldrl úvdj wvq lrkq ,enQ mÍlaIKhlska ta nj ikd: jqkd

oeka wms l;d lruq cx.u ÿrl:k j, fï ks,a wdf,dal Odrd j,ska rd;%S ld,fha§ wfma weia mßiaiï lr .kafka fldfyduo lsh,d' uq,slju b;ska l, hq;= foa jkafka cka.u ÿrl:k Ndú;h wvq lsÍu ;uhs' kuq;a tl lrkak b;ska fmdâvla wudre ksid wms Tng hï úiÿula ,nd fokakï' ta ;uhs Blue Light Filter jf.a App tlla Thdf.a ÿrl;khg install lr .kak tl' t;fldg tu jevigyka u.ska cx.u ÿrl:k ;srfha wdf,dal Odrd md,kh lr Tfí weia rd;%S ld,fha§ wys;lr ks,a wdf,dal Odrd j,ska fnsrdù’

Share this on facebook

Loading...
Back to home page

like us on Facebook

MORE FROM AROUND THE WEB

Loading...

Sinhala Gossip News - Labels

Accident Ada Derana Air Crash Air Hostess Ajinomoto Ajith Perera Ajitha Muthukumarana Aksha Sudari Alien Amaya Adikari Amazing Amazon Forest Ambalangoda America's Got Talent Ampara Anamaduwa Ananda College Android Anupama Wanaguru Anuradhapura Anusha Damayanthi Anushka Sharma Api Nodanna Live Apsara Fonseka Arjuna Ranatunga Aruni Madusha Rajapaksha ASP Liyanage Astrologist Astrologist K.A.U. Sarath Chandra Atapattama Athkadure Sumanasara thero Aththanayaka M Herath Athula Adikari Athurugiriya ATM Center Attack Australia Awissawella Ayesha Madushani Badulla Bagawantalawa Bajaj Bajaj Bike Balumgala Bandu Samarasinghe BBC Bizarre BODU BALA SENA Buddha CCTV Chathurika Peiris Coca-Cola Colombo TV Dasun Madushan Dayasiri Jayasekara Dilhani Ekanayake Dilhani Wickremasinghe Dimuth Karunaratne Dinakshi Priyasad Dinamina News Paper Dinesh Chandimal discovered DNA Doctor Dulmini Attanayake Duminda Silva Election Examination Results FCID Field Marshal Sarath Fonseka Galaboda Aththe Gnanasara Thero Gayathri Dias Gayesha Perera Ghost Ghost attack Gossip chat Gossip lanka news Gossip Video Gossip-World Gotabaya Rajapaksa Hemal Ranasinghe Himali Sayurangi Hiru Gossip Hiru TV hospital ISIS fighters Italy Jacqueline Fernandez Jaffna Japanese John Kerry K. Sujeewa Kavindya Adikari Kosala Kulasekara Kotadeniyawa Kotakethana Kumar Sangakkara Kuwait Mahendra Singh Dhoni Mahinda Rajapaksa Maithripala Sirisena Malsha Kumaranatunge Manjula Kumari Me Adarayai Menaka Maduwanthi Mervin Silva MG Danushka Moscow Movie Trailer Murder mysterious Nadeesha Hemamali Namal Rajapaksa Nathasha Perera Neth FM Nimal Siripala De Silva Oshadi Hewamadduma Oshani Sandeepa Paboda Sandeepani Parliament Photos Piyumi Botheju Pooja G Umashankar President Maithripala Sirisena Ranil Wickramasinghe Ranjan Ramanayake Rashi Paboda Ravi Karunanayake Rithu Akarsha Robbery Russia Ruwangi Rathnayake Ruwanthi Mangala Sampath Bank Sanath Jayasuriya Saudi Arabia SF Loku Shahid Afridi Shanudrie Priyasad Sheshadri Priyasad Sirasa Superstar SriLankan Airlines Story Sunny Leone Swarnavahini Syria Thissa Aththanayaka Tillakaratne Dilshan Udari Warnakulasuriya Udayanthi Kulathunga University students Wasantha Zoysa Wedding Engagement Wele Sudha YFM Yureni Noshika

Sinhala Gossip News Archive