Gossip of Lanka,Gossip Lanka News,gossip,sinhala gossip,sinhala news,gossip sinhala,hru gossip,hirugossip,lankadeepa,neth gossip,nethfm,newsfirst,gossip lanka sinhala news,news lanka,sinhala news
Loading...

Tillakaratne Dilshan plays his final ODI hand Sri Lanka v Australia 3rd Odi 2016 Full Highlights

Tillakaratne Dilshan plays his final ODI hand Sri Lanka v Australia 3rd Odi 2016 Full Highlights
Tillakaratne Dilshan plays his final ODI hand Sri Lanka v Australia 3rd Odi 2016 Full Highlights

oyia .Kklf.a fk;g l÷,la tlalrñka 
È,aIdka tlaÈk msáhg iuqÿka ixfõ§ fudfyd; - ùäfhda


Y%S ,xldj iy ´iag%ේ,shdj w;r ;=kajk tlaÈk ;rÛh wo oUq,a, cd;Hka;r l%Svdx.kfha§ wdrïN jQjd' ldisfha jdish ÈkQ Y%S ,xldj m%:ufhka mkaÿjg myr§ug ;SrKh l<d'

fuu ;rÛh fj; fndfyda l%Svd f,da,Skaf.a jeä wjOdkhla fhduq jkafka fuh Y%S ,xld iqmsß ;=ka bßhõ l%Svl ;s,lr;ak ä,aIdkaf.a wjika tlaÈk ;rÛh ùu fya;=fjka'

ä,aIdka iuÛ Y%S ,xld bksu wdrïNhg msáhg msúis okqIal .=K;s,l ,l=Kq 5la ,nd isáh§ oeù .sfha iagd¾laf.a mkaÿjla fl,skau lvq,af,a je§fuka'

fojk lvq,a, f,i ,l=Kq 4la ,nd isá l=i,a fukaäia oeù .sfha Hazlewood f.a mkaÿjlg Warner w;g Wvmkaÿjla ,ndfoñka'

ish tlaÈk l%slÜ Èúfha wjika bksu l%Svd l< ;s,lr;ak ä,aIdka tys§ mkaÿ 65l§ ,l=Kq 42la /ia lf<a y;f¾ myr 5la iuÛhs'

iïmdf.a mkaÿjlg ä,aIdka t,a, l< myr Bailey úiska /l.ekSu;a iuÛ iqmsß ms;slrefjl=f.a tlaÈk bksu wo ksud jQjd'
Tillakaratne Dilshan plays his final ODI hand Sri Lanka v Australia 3rd Odi 2016 Full Highlights Tillakaratne Dilshan plays his final ODI hand Sri Lanka v Australia 3rd Odi 2016 Full Highlights Reviewed by Sinhala Gossip News on Sunday, August 28, 2016 Rating: 5
Powered by Blogger.