Sinhala Gossip News,Gossip Lanka News,gossip,sinhala gossip,sinhala news,gossip sinhala,hru gossip,hirugossip,lankadeepa,neth gossip,nethfm,newsfirst,gossip lanka sinhala news,news lanka,sinhala news

Sinhala Gossip News | Gossip Lanka News | Sri Lanka Exclusive News | Hiru Gossip | Sinhala News

Gossip Lanka Sinhala Gossip News - Sri Lanka Exclusive News - අහුමුළුවලින් ඇහෙන නියම ගොසිප්
Loading...

Gossip video

Sri Lankan teenager hacks president's website to try to get exams delayed

Sri Lankan teenager hacks president's website to try to get exams delayed

ckm;s fjí wvúh yela lroa§
f,dal,a whSmS tlla w;miqùfuka
y¾IK yd cks;a fldgqjqK yeá

ckdêm;s ffu;‍%Smd, isßfiak uy;df.a ks, fjí wvúh fj; wkjirfhka m‍%úIag ù f;dr;=re we;=<;a l< isoaêhg wod<j ;reKhska fofofkl= fï jkúg w;awvx.=jg f.k ;sfnk w;r Tjqkaf.ka m‍%Yak lsÍfuka miq óg wod<
f;dr;=re /ila wkdjrKhù ;sfí'
w;awvx.=jg .;a 17 yeúßÈ mdi,a isiqjd uykqjr rKìu rdclSh úoHd,fha .Ks; wxYfhka Wiia fm< yodrñka isá y¾IK Y‍%Sud,a kue;af;ls' Tyq ñka by; fujeks fjí wvú 7 lg wkjir m‍%úYaghka isÿ l< nj mjid we;'


Tyqg fï i|yd ;dlaIKsl Wmfoia iemhQ njg y÷kdf.k w;awvx.=jg m;a fojk iellre .‍%e*sla ks¾udK Ys,amsfhls' Tyq lgqneoao" fudrgqj mÈxÑ lreKdkdhlf.a cks;a uOqixL kue;s 27 yeúßÈ ;reKfhls'

w'fmd'i' Wiia fm< úNd.h wfma‍%,a udifha fkdmj;ajk f,i;a" úYaj úoHd, isiqkaf.a b,a,Sïj,g weyqïlka fok f,i;a" cd,.; mß.Kl m‍%ydrhla t,a, úh yels neúka thska wdrlaId jkakg fkdyels kï ckdêm;s;=udg b,a,d wiajk f,ig;a ;¾ckd;aul ksfõokhla we;=<;a lr ckdêm;sjrhdf.a fjí wvúh wjia:d lsysmhl§u yela lsÍu 2007 wxl 14 ork mß.Kl wmrdO mkf;a j.ka;s 3" 4" 5" 6" 7" 8 iy 9 hgf;a oඬqjï ,eìh yels jrola jQ neúka Tjqka w;awvx.=jg f.k wêlrKhg bÈßm;a l< miqj mdi,a isiqjd udfld< /|jqï ksjdifha;a" 27 yeúßÈ ;reKhd ßudkaÙ Ndrfha ;eîug;a fld<U m‍%Odk ufyia;‍%d;a .sydka ms,msáh ksfhda. l<d'

fuu iellrejka fofokd úfoia iellrejl=f.ao iydh we;sj fï wmrdOh
isÿlr we;s njg f;dr;=re wkdjrKh jk nj ryia fmd,sish î jd¾;djla u.ska okajd we;'
fuu yel¾ m‍%ydrhg wod< whsmS wxl lsysmhla úfoaYhka ys isg Ndú;d lr we;s w;r jer§ulska tla wxlhla furg§ Ndú;d lr ;snQ ksid ta Tiafia l< úu¾Ykj,ska fudjqkaj w,a,df.k we;'

,xldj ;=< fjí wvú 37lg wêl m‍%udKhlg wkjir m‍%úIaghla ,ndf.k o;a; fjkia lsÍu iïnkaOfhka fudjqka mj;ajd hk wefrda t,a fla kue;s f*ianqla lKavdhï .sKqu y÷kd.;a nj fmd,sish okajd isà'


tu .sKqu fukau hlvhd f*d¾ï kue;s fjí wvú f*daruh Tiafia yela lsÍug wod< f;dr;=re yqjudre lr.eksug fudjqka lghq;= lr we;'
tfukau" fuu lKavdhu r;= Wl=iaid" iqfïO ckúch" fldhdyel¾ kñka ;j;a f*ianqla o;a; msgq yd fjíwvú lsysmhla mj;ajdf.k hñka wka;¾cd,fha fjí wvú fj; wkjir m‍%úIag ,nd .ekSu .ek idlÉPd mj;ajñka isg we;'

fuu isoaêfha iellrejl= jk mdi,a isiqjd fï wldrfhka ;j;a fjí wvú 7lg we;=¿ù lreKq úlD;s lsÍï j, fh§ we;' mdif,a Wiia fm< yodrK w;rjdrfha y¾IK .‍%e*slaia hkqfjka jHdmdrhlgo w;.id isák Tyq wka;¾cd,h Tiafia th mj;ajd hñka úúO iaC%smaÜia jev yd .‍%e*sla jev isÿ lrñka uqo,a bmehSfï lghq;= j,o fh§ we;' fuu ;reKhka fofokd tlsfkld y÷kdf.k we;af;ao wka;¾cd, f*druhlska jk w;r miqj tlsfkld ÿrl:k ud¾.fhka idlÉPd lr ckm;sf.a fjí wvúh yela lsÍfï ld¾hh WmdhYS,Sj isÿ lrk wdldrh l:sld lrf.k th isÿ lr we;' tla whSmS ,smskhla w;miqùu ksid Tjqka fmd,sishg yiqjQfha meh 48 la hkakg m‍%:ufhks'


Share this on facebook

Loading...
Back to home page

like us on Facebook

MORE FROM AROUND THE WEB

Loading...

Sinhala Gossip News - Labels

Accident Ada Derana Air Crash Air Hostess Ajinomoto Ajith Perera Ajitha Muthukumarana Aksha Sudari Alien Amaya Adikari Amazing Amazon Forest Ambalangoda America's Got Talent Ampara Anamaduwa Ananda College Android Anupama Wanaguru Anuradhapura Anusha Damayanthi Anushka Sharma Api Nodanna Live Apsara Fonseka Arjuna Ranatunga Aruni Madusha Rajapaksha ASP Liyanage Astrologist Astrologist K.A.U. Sarath Chandra Atapattama Athkadure Sumanasara thero Aththanayaka M Herath Athula Adikari Athurugiriya ATM Center Attack Australia Awissawella Ayesha Madushani Badulla Bagawantalawa Bajaj Bajaj Bike Balumgala Bandu Samarasinghe BBC Bizarre BODU BALA SENA Buddha CCTV Chathurika Peiris Coca-Cola Colombo TV Dasun Madushan Dayasiri Jayasekara Dilhani Ekanayake Dilhani Wickremasinghe Dimuth Karunaratne Dinakshi Priyasad Dinamina News Paper Dinesh Chandimal discovered DNA Doctor Dulmini Attanayake Duminda Silva Election Examination Results FCID Field Marshal Sarath Fonseka Galaboda Aththe Gnanasara Thero Gayathri Dias Gayesha Perera Ghost Ghost attack Gossip chat Gossip lanka news Gossip Video Gossip-World Gotabaya Rajapaksa Hemal Ranasinghe Himali Sayurangi Hiru Gossip Hiru TV hospital ISIS fighters Italy Jacqueline Fernandez Jaffna Japanese John Kerry K. Sujeewa Kavindya Adikari Kosala Kulasekara Kotadeniyawa Kotakethana Kumar Sangakkara Kuwait Mahendra Singh Dhoni Mahinda Rajapaksa Maithripala Sirisena Malsha Kumaranatunge Manjula Kumari Me Adarayai Menaka Maduwanthi Mervin Silva MG Danushka Moscow Movie Trailer Murder mysterious Nadeesha Hemamali Namal Rajapaksa Nathasha Perera Neth FM Nimal Siripala De Silva Oshadi Hewamadduma Oshani Sandeepa Paboda Sandeepani Parliament Photos Piyumi Botheju Pooja G Umashankar President Maithripala Sirisena Ranil Wickramasinghe Ranjan Ramanayake Rashi Paboda Ravi Karunanayake Rithu Akarsha Robbery Russia Ruwangi Rathnayake Ruwanthi Mangala Sampath Bank Sanath Jayasuriya Saudi Arabia SF Loku Shahid Afridi Shanudrie Priyasad Sheshadri Priyasad Sirasa Superstar SriLankan Airlines Story Sunny Leone Swarnavahini Syria Thissa Aththanayaka Tillakaratne Dilshan Udari Warnakulasuriya Udayanthi Kulathunga University students Wasantha Zoysa Wedding Engagement Wele Sudha YFM Yureni Noshika

Sinhala Gossip News Archive