Gossip of Lanka,Gossip Lanka News,gossip,sinhala gossip,sinhala news,gossip sinhala,hru gossip,hirugossip,lankadeepa,neth gossip,nethfm,newsfirst,gossip lanka sinhala news,news lanka,sinhala news
Loading...

Shocking moment mother is filmed BEATING her baby

Shocking moment mother is filmed BEATING her baby
Shocking moment mother is filmed BEATING her baby

ieñhdg ìßo iel ksid ksjfia CCTV iúlr 
ìß| l< krl jefâ fidhd.;a yeá

;u l=vd orejdg wudkqIsl f,i myrÿka ujla ms<sn|j mqj;la bkaÈhdfjka jd¾;d jkjd'


l<l mgka ;u mq;=g ìß| úiska myrfokq we;s njg iel is;S orejdf.a mshd úiska tu ksjfia CCTV moaO;shla iúlr ;sfnkjd'

miqj tu o¾Yk ksÍlaIKh lsÍfï§ ;yjqre ù we;af;a fuf,i wudkqIslj ;u orejdg ìß| úiska myrfok njhs'

flfia fj;;a fuu uj oeä wd;;shlska fmf<k neúka tu ldka;dj udkisl m%;sldr i|yd fhduq lr we;s njghs úfoia udOH jd¾;d lr we;af;a'

l=vd orejdg wudkqIslj myrfok whqre we;=,;a tu o¾Yk fm< my;ska'

Shocking moment mother is filmed BEATING her baby Shocking moment mother is filmed BEATING her baby Reviewed by Sinhala Gossip News on Saturday, August 27, 2016 Rating: 5
Powered by Blogger.