Gossip of Lanka,Gossip Lanka News,gossip,sinhala gossip,sinhala news,gossip sinhala,hru gossip,hirugossip,lankadeepa,neth gossip,nethfm,newsfirst,gossip lanka sinhala news,news lanka,sinhala news
Loading...

Nepal Womens cought in Awissawella - Hiru TV CIA

Nepal Womens cought in Awissawella - Hiru TV CIA
Nepal Womens cought in Awissawella - Hiru TV CIA
i,a,s fydhkak ,xldjg weú;a wúiaidfõ,af,a 
ryis.; l|jqrl§ fldgqjqKq fkamd, l;=ka - ùäfhda

.Dy fiaúldjka f,i ueofmrÈ. rgj,g ldka;djka heùu fkamd,fha kS;shg wkqj ;ykï lghq;a;la'

tu kS;s j,ska ßx.d hñka cdjdrïlrejka msßila úiska fkamd, ldka;djka furgg f.kajd fuys isg úúO rgj,g heùfï iQlaIu ñksia cdjdrula l,l isg mj;ajdf.k f.dia ;snqKd'


wúiaidfõ,a, l¾udka;mqr m%foaYfha msysá ksjila Ndú;d lr ;snqfKa fkamd, ldka;djka r|jd ;nd .kakd ryis.; l|jqrla f,ihs'

n,y;aldrfhka fuu ksjfia r|jdf.k isá fkamd, cd;sl ldka;djla fuu cdjdrfï f;dr;=re fy<s lr ;snqKd'

wd.u ú.uk fomd¾;fïka;= ksÍlaIK" nqoaê yd úu¾Yk tallfha ks,OdÍka Bfha fuu ia:dkh jg,kq ,nkafka ta wkqjhs'

Nepal Womens cought in Awissawella - Hiru TV CIA Nepal Womens cought in Awissawella - Hiru TV CIA Reviewed by Sinhala Gossip News on Saturday, August 06, 2016 Rating: 5
Powered by Blogger.