Pages

Sinhala Gossip News,Gossip Lanka News,gossip,sinhala gossip,sinhala news,gossip sinhala,hru gossip,hirugossip,lankadeepa,neth gossip,nethfm,newsfirst,gossip lanka sinhala news,news lanka,sinhala news

Sinhala Gossip News | Gossip Lanka News | Sri Lanka Exclusive News | Hiru Gossip | Sinhala News

Gossip Lanka Sinhala Gossip News - Sri Lanka Exclusive News - අහුමුළුවලින් ඇහෙන නියම ගොසිප්
Powered by Blogger.

Template Information

Contact Form

Name

Email *

Message *

Test Footer 2

Man beaten , detained for alleged dog raping
Man beaten , detained for alleged dog raping


zzn,a,ka ¥IKh lrñkaZZ wka;¾cd,fha 
iÔùj fmkajQ kreufhla fldgqjqKq yeá

n,a,ka ¥IKh lrñka iÔúú ùäfhda .; l< úlD;s widjla iys; mqoa.,fhl= ms,sn| úfoia udOH wKdjrkh lrkjd'


Tyqf.a úfYaI;ajh ù ;sfnkafka n,a,ka ¥IKh lrk whqre ùäfhda lrñkau th iÔúj wka;¾cd,h Tiafia úldYh lsÍug lghq;= lsÍuhs'

fudyq n,a,ka ¥IKh lrk whqre wka;¾cd,h Tiafia úYd, msßila krUd we;s njhs jd¾;d jkafka'

miqj n,a,kag wdorh lrk msßila tlaj fuu mqoa.,hd w,a,d .ekSug W.=,la wgjd ;sfnkjd'

fudyq ms,sn| fijQ lKavdhug fudyq fuu n,a,ka ¥IKh lrk ia:dkh mj;ajdf.k f.dia we;af;a Ökfha ispqwdka m%foaYfha nj fidhd .ekSug yelsj ;sfnkjd'

miqj fudyqj w,a,d.;a tu lKavdhu n,a,ka ¥IKh lrk ia:dkfha isg uyu. olajd weoka ú;a ksrej;a lr myr § ;sfnkjd

miqj tu ia:dkfha isá b;sß n,a,ka fuu msßi bj;alrf.k f.dia ;sfnkjd'


source:gossip.nethnews.lk
Share this on facebook

;j;a f.disma iy ùäfhda my,ska n,kak

like us on fb

Sponsored Ads

Gossip video

Gossip Lanka News - Labels

Facebook Google+ twitter Youtube Rss