Sinhala Gossip News,Gossip Lanka News,gossip,sinhala gossip,sinhala news,gossip sinhala,hru gossip,hirugossip,lankadeepa,neth gossip,nethfm,newsfirst,gossip lanka sinhala news,news lanka,sinhala news

Sinhala Gossip News | Gossip Lanka News | Sri Lanka Exclusive News | Hiru Gossip | Sinhala News

Gossip Lanka Sinhala Gossip News - Sri Lanka Exclusive News - අහුමුළුවලින් ඇහෙන නියම ගොසිප්
Loading...

Gossip videowjqreÿ y;rla fmïj;=ka fj,d bo,d újdy jqKq ckm%sh k¿ 
y¾IK fn;auf.a iy ks<s fjd,a.df.a újdyd W;aijfha PdhdrEm

,xldfõ ckm%sh k¿ ks<shka fom<la jk y¾IK fn;auf.a iy fjd,a.d l,amkS Bfha .x.drdu úydrfha§ újdy Èúhg t<U ;sfnkjd' tys§
.;a PdhdrEm lsysmhla iy fudjqka fofokdf.a yuq ùu ms<snoj tla;rd mqj;am ;lg m< l, woyia my;ska'

fjd,a.d - y¾IK fm%auhg oeka wjqreÿ lSho y¾IK@ wms hd¿fjd úÈhg wjqreÿ 16la ysáhd' fmïj;=ka fj,d wjqreÿ y;rhs'

rfÜ f,dafl ñksiaiq flfia fj;;a <Ûu hd¿fjdj;a oekf.k ysáfha kE fokakd fmïj;=ka nj@ Tõ'''' yefudau wms hd¿fjd lsh,d okakjd' ta;a fmïj;=ka lsh,d oekf.k ysáfha keye'

ldg nfhao y¾IK fm%au l;dj yex.=fõ@ ldgj;a nfha fkfuhs' fyd|u foa fyd|u fj,djg lshkak wms ysáfha'

hd¿fjd ;ryd jqfKa keoao fm%auh thd,f.ka jix l<dg@ tl tlaflkd tl tl úÈfh m%;spdr oelajQjd' <Ûskau ysgmq wh f;areï .;a;d' wms b;ska Th ldf.;a m%;spdr wdofrka Ndr .;a;d'

Th fm%auhg ndOd wdfju keoao fjd,a.d@ fm%auh .ek oek.;a;du iuyr wh iqn me;=jd jf.au úúO foa l<d' úúO foa lsõjd' ta;a wms ta foaj,a ndOdjla úÈhg .Kka .;af; kE'

fomd¾Yajfha ujqmshkaf.ka ,enqfK fudkjf.a m%;spdrhlao@ y¾IKf. wïud fjd,a.dj f,a,s úÈhg ms<s.kak leue;s jqKdo@ wfmda Tõ' wïud fjd,a.dj okafk mqxÑ ldf, b|kaufka' wfma ujqmshkaf.ka ú;rla fkfuhs fjd,a.df.a ujqmshkaf.kq;a wmsg wdYs¾jdohla ñi ndOdjla jqfKa kE'

we;a;o fjd,a.d fï lshkafka@ Tõ''' wfma wïudg y¾IK .ek lsõjyu weyqfõ ,fï wfma y¾IK mq;do@, lsh,d' ta ;rugu y¾IK wfma f.org lsÜgqhs'

fyd|u hd¿jdj fmïj;d lr.kak ta hd¿jdf. úfYaI;ajhla ;sfhkaku ´kE' y¾IKf. ;snqK úfYaI;ajh fudllao fjd,a.d@ f,dl= úfYaI;ajhla ;snqKd' y¾IK ug mqÿu ;rï wdofrhs' ug ta wiSñ; wdof¾ .ek lshkak jpk kE' ta jf.au ;uhs thd uf.a wïughs ;d;a;ghs wdofrhs' thd,d .ek fydh, n,kjd' fï yeufoau jf.au ux .ek ;sfhk wiSñ; úYajdih;a y¾IKg uu fï ;rugu nefËkak fya;= jqKd'

fï ;rug wdorh lrkak fjk fl,af,la ysáfhu keoao y¾IK@ ysáhd''' ysáhd''' fudlo ,xldfj fl,a,kaf.ka wvqjla kEfka' ta;a uf.a ys; .sfha fjd,a.df.a ir,lug' ta jf.au thdf. wej;=ï mej;=ï' fï yeufoagu uf.a ys; .shd' wks;a tl mqxÑ ldf, b|kau uu okak fl,a,fka' mqxÑ ldf, b|kau uf.a hd¿jdfka' ux thd .ek ´kEjg;a jvd okakjdfka'

fudllao Th hd¿lu' fokakd tl mka;sfho bf.k .;af;a@ kE''' kE'''' wms rEmjdysksfha" isri rEmjdysksfha <ud jevigykaj,g iyNd.s jqfKa tlg' cd;sl rEmjdysksfha w;=re ñ;=re" uq;=yr" isrfia mqxÑ isyskh" rkais;a hdh jevigykaj, uu ksfõÈldj' y¾IK <ud k¿jd' t;fldg wms y;r" my mka;sj,' ta ldf,a ;uhs Th hd¿lu mgka .;af;a'

b;ska fmïj;=ka fjkak TÉpr l,a .; jqfKa@ wms;a ta .ek miafia ys;=jd' uu ys;kafka fyd|u fj,dj tklka wms bkak we;s'

fldÉpr hd¿jd jqK;a fjd,a.d lshkafka oeka ks<shla' fjk foaj,a" fjÉp foaj,a Èyd n,oaÈ ks<shla újdy lr.kak nh keoao@ ks<shla újdy lr.kak nhhs' ta;a fjd,a.dj újdy lr.kak kï fmdâvlaj;a nh kE'

fmïj;shg fmïj;df.ka ,enqKq iy;slhg wdvïnr we;s@ wdvïnr kE' ug i;=gqhs fï jf.a fmïjf;la ,enqK tl .ek' fï jf.a ieñfhla ,efnk tl .ek ug i;=gqhs' uu yß jdikdjka;hs lsh,d ysf;kjd'

újdyfhka miafi;a fjd,a.d rÛmdkjdo@ Tõ' ug ;yxÑ kE'

Th lsõjg nekaog miafia y¾IKf. ys; fjkia fjhs@ kE''' fyd| fohla lrkak uu ljodj;a fjd,a.dg ;yxÑ odkafk kE' tal thdf. leue;a;' wks;a tl fjd,a.d ux jf.a fkfuhs f;dard fírd .;a; ks¾udKj,g ú;rhs odhl jqfKa' biairyg;a tal tfyuu fjhs'

y¾IK;a È.gu rÛmdkako l,amkdj@ fyd| m%Yakhla' rx.kh w;yßkafka kE' ta;a jHdmdrhlg;a w; .ykak ie,iqula ;sfhkjd' tal fï la‍fIa;%hgu iïnkaO fohla fjkak mq¿jka'

y¾IK lshk PdhdrEm Ys,amshd oeka flda@ wêl ld¾hnyq,lu ksid ta yelshdj hgm;a jqKd' ug ysf;kjd oeka ieÛjqKq ta yelshdfjka m%fhdack .kak ldf,a yß'

t;fldg fokakdf.a wkd.; ySk@ uu kï m%d¾:kd lrkafka y¾IKf.a fï wdorh yeuodu;a ug tl jf.a oefkkak lsh,d' tal tfyu fjk nj ug úYajdihs'

y¾IK@ fjd,a.d ug fyd| ìßhla fjhs' uu;a uf.a hq;=lï wehg wvqjla ke;=ju bgq lrkjd'
Share this on facebook

Loading...
Back to home page

like us on Facebook

MORE FROM AROUND THE WEB

Loading...

Sinhala Gossip News - Labels

Accident Ada Derana Air Crash Air Hostess Ajinomoto Ajith Perera Ajitha Muthukumarana Aksha Sudari Alien Amaya Adikari Amazing Amazon Forest Ambalangoda America's Got Talent Ampara Anamaduwa Ananda College Android Anupama Wanaguru Anuradhapura Anusha Damayanthi Anushka Sharma Api Nodanna Live Apsara Fonseka Arjuna Ranatunga Aruni Madusha Rajapaksha ASP Liyanage Astrologist Astrologist K.A.U. Sarath Chandra Atapattama Athkadure Sumanasara thero Aththanayaka M Herath Athula Adikari Athurugiriya ATM Center Attack Australia Awissawella Ayesha Madushani Badulla Bagawantalawa Bajaj Bajaj Bike Balumgala Bandu Samarasinghe BBC Bizarre BODU BALA SENA Buddha CCTV Chathurika Peiris Coca-Cola Colombo TV Dasun Madushan Dayasiri Jayasekara Dilhani Ekanayake Dilhani Wickremasinghe Dimuth Karunaratne Dinakshi Priyasad Dinamina News Paper Dinesh Chandimal discovered DNA Doctor Dulmini Attanayake Duminda Silva Election Examination Results FCID Field Marshal Sarath Fonseka Galaboda Aththe Gnanasara Thero Gayathri Dias Gayesha Perera Ghost Ghost attack Gossip chat Gossip lanka news Gossip Video Gossip-World Gotabaya Rajapaksa Hemal Ranasinghe Himali Sayurangi Hiru Gossip Hiru TV hospital ISIS fighters Italy Jacqueline Fernandez Jaffna Japanese John Kerry K. Sujeewa Kavindya Adikari Kosala Kulasekara Kotadeniyawa Kotakethana Kumar Sangakkara Kuwait Mahendra Singh Dhoni Mahinda Rajapaksa Maithripala Sirisena Malsha Kumaranatunge Manjula Kumari Me Adarayai Menaka Maduwanthi Mervin Silva MG Danushka Moscow Movie Trailer Murder mysterious Nadeesha Hemamali Namal Rajapaksa Nathasha Perera Neth FM Nimal Siripala De Silva Oshadi Hewamadduma Oshani Sandeepa Paboda Sandeepani Parliament Photos Piyumi Botheju Pooja G Umashankar President Maithripala Sirisena Ranil Wickramasinghe Ranjan Ramanayake Rashi Paboda Ravi Karunanayake Rithu Akarsha Robbery Russia Ruwangi Rathnayake Ruwanthi Mangala Sampath Bank Sanath Jayasuriya Saudi Arabia SF Loku Shahid Afridi Shanudrie Priyasad Sheshadri Priyasad Sirasa Superstar SriLankan Airlines Story Sunny Leone Swarnavahini Syria Thissa Aththanayaka Tillakaratne Dilshan Udari Warnakulasuriya Udayanthi Kulathunga University students Wasantha Zoysa Wedding Engagement Wele Sudha YFM Yureni Noshika

Sinhala Gossip News Archive