Sinhala Gossip News,Gossip Lanka News,gossip,sinhala gossip,sinhala news,gossip sinhala,hru gossip,hirugossip,lankadeepa,neth gossip,nethfm,newsfirst,gossip lanka sinhala news,news lanka,sinhala news

Sinhala Gossip News | Gossip Lanka News | Sri Lanka Exclusive News | Hiru Gossip | Sinhala News

Gossip Lanka Sinhala Gossip News - Sri Lanka Exclusive News - අහුමුළුවලින් ඇහෙන නියම ගොසිප්
Loading...

Gossip video

Girl Commits Suicide After Lost Viber Love in Chillaw

Girl Commits Suicide After Lost Viber Love in Chillaw
fkdÿgq jhsn¾ fma%uh fjkqfjka f*ianqla igykla ;nd 
kslau.sh iqkaor hqj;sh rejks - Photos

zzux fï f,dafla ysáfha ke;skï''''
wfka thdg lshkak ux thdg f.dvdla wdof¾ l<d lsh,dZZ

zzwdorhZZ wms yefudau fydhkjd" iuyr whg ienE wdof¾ yïnfjkjd" Tjqka i;=áka Ôj;a fjkjd" ta w;f¾ wdof¾ fydhkak .syska iuyr fyïn;a fjkjd"
f,dafla ke;s m%Yak Ôúf;ag tl;= fjkjd' ta;a tlalu bkak nE lsh,d ys;,d ta wh jerÈ ;SrK wrka Ôúf;a tmd lshkjd' wms fï lshkak hkafk;a ta jf.a l;djla'

fï wdor l;dfõ l;d kdhsldj rejks' wehg;a ys; mqrd wdof¾ lrkak fld,af,la ysáhd' yenehs Tyqj weia foflkaj;a oel,d ke;s jqk;a Tjqka fofokdf.a wdof¾ yoj;g ,xfj,d ;snqfKa jhsn¾ .sKqu ksid'

fudlo f*ianqla tflka yïnjqKq rejksf.a fmïj;d ysáfha cmdkfha' Tyqf.a ku äIdka' rejksf.a jhi wjqreÿ 25la' weh ish uj" tlu whshd yd tlu kx.S iuÛ udoïfma" chr;ak.u l=,S ksfjil Ôj;afj,d ysáfha' ta jf.au weh y,dj; k.rfha we;s fm!oa.,sl ffjoH ridhkd.drhl ridhkd.dr Ys,amskshl úÈhg fiajh l<d'

fuu mjqf,a lÜáh l,ska jdih lr we;af;a Tjqkaf.a mshdf.a .u jk .,auqrej" m,af,alef,a m%foaYfhah' ;d;a;d l=,shdmsáh me;af;a nexl=jl ks,Odßhl=j fiajh lroa§ uj ieñhdf.ka fjkaù jir wglg muK l,ska ore ;sfokd iuÛ udoïfma chr;ak.u l=,S f.hl mÈxÑhg meñK we;' ieñhdg tu f.h ;ykï l,dmhla úh'

fï ish,a, w;r rejksf.a wdorhg udi 3la .; úh' weh ks;ru mdfya isáfha ÿrl:khg oEi fhdudf.kh' ukao wehf.a Ôú;fha mK flkao we;af;a tys nj weh jgydf.k ;snqKs' ta ;rug weh cmdkfha isá äIdkag wdorh l<dh'

wlald ks;r wdorh m< flfrk iskaÿ lE,s uquqkkq kx.s rYañg weiS we;' fya;=j úuiQ úg reúks wlald cmdkfha bkak äIdka m%kdkaÿ kue;s whshd flfkla ;ukag wdorh lrk nj lshd we;' we;a;gu kx.sg;a th i;=gqodhl mqj;ls' wlaldf.a i;=g kx.sf.a i;=gh' ta Tjqka mqxÑ ikaêfha mgka tlg ne£ Ôj;ajQ ksid úh hq;=h' ld,h fiñka fiñka f.ù .sfhah'

.;jQ Èk lsysmh ;=< wlaldf.a i;=g w;=reokaj f.disks' weh ks;r l÷¿ i,k nj kx.s fndfyda úg oel we;' wef.a uqfõ /÷Kq ,hdkaú; iskaÿ w;=reokaj we;' ÿgqjka weo .kakd uk n¢k rejlg Wreulï mE wef.a rej wjmeye .ekaù we;'

cmdkfha isá äIdka rejksf.a wdor tmd lSfõ ys;mqrd fmï lrkakg yoj; mqrd bv b;sßlrf.k isá rejksf.a ys; midre lrñkah' wehg fuh ord.ekSug fldfyu;au yhshla fkdùh'

miq.sh 30 jeks Èk reúks ;u ial+áfha keÛ f.oßka msgj .shdh' wïud riaidjg f.disks' kx.sg úys¿jlao lrñka wlald hk yeá kx.s rYañ n,df.k isáhdh' weh f.dia we;af;a ;u ys;j;a ffjoHjßhl uqK.efikq msKsih'

;uka fmï ne¢ ;reKhd wyl neÆfõ kï ;jÿrg;a Tyq fjkqfjka l÷¿ ie,Su fyda n,dfmdfrd;a;= ;nd f.k isàu wkqjK lghq;a;ls' ffjoHjßh ys;j;shl f,i reúksg okajd we;' miqj reúks h<s f.or meñK we;' weh fl<skau ish ldurhg we;=¿ jQjdh' ta jk úg kx.s rYañ fmd;la lshñka biaf;damamqfõ isg we;' ál fõ,djla .; jk úg wlaldf.a ldurh ;=<ska hï yඬla weiS jyd ta l=ulaoehs weiQ úg wlald ldurfha w,audßhla u; isáñka kx.s if;la bkakjd' uu fï mkakkjd lshd we;' wlald mqgqjla ;shd w,audßh u;g keÛ we;' Bg iq¿ fõ,djlg miq h<s wlald .ek n,kak ldurhg tî ne¨ úg rYañ ldurh ;=< l,siula t,af,ñka ;sfnkq oel ìhg m;aj jydu ÿjf.dia w,a,mq f.or wekaág lshd weh iuÛ ú;a ta l=ulaoehs n,d we;' ÿgq fohska rYañ isys úi{j jeà we;' rejks idßhla jyf,a mrd,hl ne| f., je,,df.k ñhf.disks'

tf,i rejks fkdÿgq fmïjf;l= fjkqfjka Ôú;h tmd lSjdh' th wdor nj we;euqka mejiqj;a fuh fudavluhs ;jfll= ;¾l lrkak úh' ta fï w; weiqKq l;d w;ßka rejks kslauhkakg fmr wehf.a f*ianqla .sKqfï fujka fohla m<lr ;snqKs'

zzthdg uf.a wdof¾ f;aß,d udj fydhdf.k wdmq ojil ux fï f,dafla ysáfha ke;skï'''' wfka thdg lshkak ux thdg f.dvdla wdof¾ l<d lshd' wdofrhs wyi ;rïZZ

Share this on facebook

Loading...
Back to home page

like us on Facebook

MORE FROM AROUND THE WEB

Loading...

Sinhala Gossip News - Labels

Accident Ada Derana Air Crash Air Hostess Ajinomoto Ajith Perera Ajitha Muthukumarana Aksha Sudari Alien Amaya Adikari Amazing Amazon Forest Ambalangoda America's Got Talent Ampara Anamaduwa Ananda College Android Anupama Wanaguru Anuradhapura Anusha Damayanthi Anushka Sharma Api Nodanna Live Apsara Fonseka Arjuna Ranatunga Aruni Madusha Rajapaksha ASP Liyanage Astrologist Astrologist K.A.U. Sarath Chandra Atapattama Athkadure Sumanasara thero Aththanayaka M Herath Athula Adikari Athurugiriya ATM Center Attack Australia Awissawella Ayesha Madushani Badulla Bagawantalawa Bajaj Bajaj Bike Balumgala Bandu Samarasinghe BBC Bizarre BODU BALA SENA Buddha CCTV Chathurika Peiris Coca-Cola Colombo TV Dasun Madushan Dayasiri Jayasekara Dilhani Ekanayake Dilhani Wickremasinghe Dimuth Karunaratne Dinakshi Priyasad Dinamina News Paper Dinesh Chandimal discovered DNA Doctor Dulmini Attanayake Duminda Silva Election Examination Results FCID Field Marshal Sarath Fonseka Galaboda Aththe Gnanasara Thero Gayathri Dias Gayesha Perera Ghost Ghost attack Gossip chat Gossip lanka news Gossip Video Gossip-World Gotabaya Rajapaksa Hemal Ranasinghe Himali Sayurangi Hiru Gossip Hiru TV hospital ISIS fighters Italy Jacqueline Fernandez Jaffna Japanese John Kerry K. Sujeewa Kavindya Adikari Kosala Kulasekara Kotadeniyawa Kotakethana Kumar Sangakkara Kuwait Mahendra Singh Dhoni Mahinda Rajapaksa Maithripala Sirisena Malsha Kumaranatunge Manjula Kumari Me Adarayai Menaka Maduwanthi Mervin Silva MG Danushka Moscow Movie Trailer Murder mysterious Nadeesha Hemamali Namal Rajapaksa Nathasha Perera Neth FM Nimal Siripala De Silva Oshadi Hewamadduma Oshani Sandeepa Paboda Sandeepani Parliament Photos Piyumi Botheju Pooja G Umashankar President Maithripala Sirisena Ranil Wickramasinghe Ranjan Ramanayake Rashi Paboda Ravi Karunanayake Rithu Akarsha Robbery Russia Ruwangi Rathnayake Ruwanthi Mangala Sampath Bank Sanath Jayasuriya Saudi Arabia SF Loku Shahid Afridi Shanudrie Priyasad Sheshadri Priyasad Sirasa Superstar SriLankan Airlines Story Sunny Leone Swarnavahini Syria Thissa Aththanayaka Tillakaratne Dilshan Udari Warnakulasuriya Udayanthi Kulathunga University students Wasantha Zoysa Wedding Engagement Wele Sudha YFM Yureni Noshika

Sinhala Gossip News Archive