Gossip of Lanka,Gossip Lanka News,gossip,sinhala gossip,sinhala news,gossip sinhala,hru gossip,hirugossip,lankadeepa,neth gossip,nethfm,newsfirst,gossip lanka sinhala news,news lanka,sinhala news
Loading...

French Olympics walker Yohann Diniz poos himself mid-race… But still carries on - Rio 2016

French Olympics walker Yohann Diniz poos himself mid-race… But still carries on - Rio 2016
French Olympics walker Yohann Diniz poos himself mid-race… But still carries on - Rio 2016

miq.shod ksudjQ T,sïmsla ;r.hla w;r;=f¾ 
l%Svlfhl=g u, my jqKq yeá - ùäfhda

2016 T,sïmsla Wf<, wdrïNfha mgka wreu mqou isÿùï /ila wmg wykak ,enqkd'

flfia fj;;a fuh mqÿu isÿùula jqj;a l%Svlfhlag ú¢kakg jQ b;du;a wjdikdjka; w;aoelSula nj i|yka l< hq;=hs'


fuu w;aoelSug uqyqK ÿkafka f,dal YQr weú§fï l%Svl fhdydka T,sïmsla weú§fï ;rÛh w;r;=r§hs'

;rÛh w;r;=r Tyqg WordndOhla je<£ we;s w;r ta iu.u Tyqg nv nqre,a ù u,my ùu o isÿ ù ;sfnkjd'

flfia fyda T,sïmsla molalula Èkd .ekSfï wNsm%dfhka tu ;;a;ajh hgf;a jqj o Tyq È.gu ;r. lsÍug W;aiy l< kuq;a ord.; fkdyels Worfha fõokdj fya;=fjka  Tyq ìu weojegqKd'


French Olympics walker Yohann Diniz poos himself mid-race… But still carries on - Rio 2016 French Olympics walker Yohann Diniz poos himself mid-race… But still carries on - Rio 2016 Reviewed by Sinhala Gossip News on Monday, August 22, 2016 Rating: 5
Powered by Blogger.