Sinhala Gossip News,Gossip Lanka News,gossip,sinhala gossip,sinhala news,gossip sinhala,hru gossip,hirugossip,lankadeepa,neth gossip,nethfm,newsfirst,gossip lanka sinhala news,news lanka,sinhala news

Sinhala Gossip News | Gossip Lanka News | Sri Lanka Exclusive News | Hiru Gossip | Sinhala News

Gossip Lanka Sinhala Gossip News - Sri Lanka Exclusive News - අහුමුළුවලින් ඇහෙන නියම ගොසිප්
Loading...

Gossip video

Former Sri Lankan Striker’s heart-rending Turnaround in life

Former Sri Lankan Striker’s heart-rending Turnaround in life

rgj,a .Kl .shmq rka molalï ÈkQ ,xldfõ *qÜ fnda,a àï tfla ysgmq kdhl pkak wo ñkS j<j,a ydrkjd

jir odihla Y%S ,xld mdmkaÿ lKavdhu ksfhdackh l< tys kdhl;ajho oerE rka molalï,dNS mdmkaÿ
l%Svlhl= ñkS lk;a;l ;Kfld< lmñka ñkSj<j,a ydrñka oere mjq, kv;a;= lsÍfï fYdapkSh mqj;la jd¾;d fjkjd'

fï cd;sl mdmkaÿ l%Svlhd ;Kfld< lmñka ñkSj<j,a ydrñka /lshdj lrkafka .d,a, ov,a, iqidk NQñfhah'


Tyq .d,a, uy k.r iNdfõ wkshï lïlrefjls' Èkl jegqm f,i ,efnkafka remsh,a oyil fidÉpï uqo,ls'

mdi,a hk Èh‚hka fofokl= we;=¿ orejka ;sfokl=f.a mshl= jk bkak ysákak ksfjilaj;a ke;s B'î' pkak ^37& Tyqf.a ÿlanr l;dj ‘uõìu’g fufia È. yeßfhah'

uu uq,skau mdi,a .sfha .d,a, úoHdf,dal úoHd,hg' mdmkaÿ l%Svdj ioyd uf.a ;snQ úfYaI olaI;dj ksid .d,a, ´,aikaia úoHd,hg .shd' ta w;r;=r ug ylSï i¾ yuqjqKd' Tyq ug wjia:djla ,ndÿkakd Y%S ,xld mdi,a mdmkaÿ ;r.dj,shg iyNd.s fjkak' 97 jif¾È 19ka my< Y%S ,xld mdmkaÿ lKavdhug l%Svdlrkak wjia:dj ,enqKd' ta ;r.fhaÈ uu f.da,a folla .eiqjd' isßfiak udiag¾ ug wjia:dj Wodlr ÿkakd 98 j¾IfhaÈ Y%S ,xld mdmkaÿ lKavdhu ksfhdackh lrkak' p;=r uÿrx." liqka chiQßh" rdï fudys§ka" fudfyduâ cqjdâ" iq.;a ;s,lr;ak tod ud iu.. l%Svd l<d'

cd;sl uyd l%Svd Wf<f,a§ ud mdmkaÿ l%Svdfjka ol=Kq m<d;g rka molalï ;=kla wrka §,d ;sfhkjd' 2015§ fydou l%Svlhd jqKd' 2009 id*a ;r.dj,sfhaÈ fydou l%Svlhd jqKd' 2005 ,dfyda¾j,È ;snQ ta'ta'tia'mS' m%isvkaÜ lma ;r.dj,sfhaÈ uu f.da,a wgla .y,d fydou l%Svlhd jqKd'

98 j¾Ifha ì%iag,a *%Svï lma ;r.dj,shg l%Svd l<d' 2014 fjklï jir 16la Y%S ,xld mdmkaÿ lKavdhu ksfhdackh l<d' id*a l%Svd ;r. y;rla l%Svd l<d' f,dal l=i,dkh ioyd uQ,sl iqÿiqlï ,eîfï ;r.dj,s ;=kla l%Svd l<d' wdishd mdmkaÿ Y¤r;dj ioyd iqÿiqlï ,eîfï ;r. yhla l%Svd l<d' mdmkaÿ ;r. ioyd úfoaYSH rgj,a 25lg ú;r .syska ;sfhkjd' 2012 j¾IfhaÈ Y%S ,xld mdmkaÿ lKavdhfï kdhl;ajh oerejd' uf.a kdhl;ajh hgf;a m,ia;Skhg .syska ;r. ;=kla l%Svd l<d' uef,aishdjg .shd' Bg miafia jir tlyudrla hk;=re mdmkaÿ iïfï,khg lsisÿ ie,eiaula ;snqfka key' uu 2014 j¾IfhaÈ Y%S ,xld mdmkaÿ lKavdhfuka úY%du .shd'

jir 16la Y%S ,xld lKavdhu ksfhdackh l<d' úY%du hdfïÈ hïlsis fohla fokjd kï fokak lsh,d ,shqula Y%S ,xld mdmkaÿ ix.uhg bÈßm;a l<d' tfy;a wo fjklï lsisÿ ms<s;=rla keye'

tod l%Svd m;a;rh n,,d uerfvdakd" wuqkq,a,d" frdaIdka fmf¾rd hk l%Svlhkaf.a úia;r n,k úg ug wdYdjla we;sjqKd mdmkaÿ l%Svd lrkak' tfy;a ug wjia:dj ,enqqfKa îu fnda;,hg mdmkaÿ l%Svd lrkak' 2007 ud újdy jqKd' ug Èh‚hka ;sfofkla bkakjd' fofofkla mdi,a hkjd' bkak ksfjila keye' l=,S f.hl ;uhs bkafka' ol=Kq m,d;a l%Svd weue;s ùriquk ùrisxy weue;s;=udg lSjd ug riaidjla fydh,d fokak lsh,d' t;=udf.a b,a,Sug ug ysgmq kd.ßl uka;%S ÿñÿ uy;a;hd yryd .d,a, k.r iNdfõ /lshdjla ,enqKd ug ,enqfka wkshï lïlre /lshdjla' ov,a, lk;af;a ;Kfld< lmkak yd ñkSj<j,a ydrkak ;uhs ug ;sfhkafka' fïl iaÒr /lshdjla fkfjhs' ´k fj,djl whska lrkak mq¿jka' ffoksl jegqmla ;uhs ,efnkafka' uu n,dfmdfrd;a;= jqfKa ld¾hd,fha ld¾hd, iydhl jf.a /lshdjla'

uf.a ;d;a;d wkakdis lmkjd' wïud msßiqÿ lsÍfï wdh;khl jev lrkjd' uks,d,a m%kdkaÿ" ;s<sK mKaä;r;ak" frdaIdka fmf¾rd hk uy;ajre ug Wojq l<d'

ud fojg ma,shska wefrda" ´,a fcdimshka" f.da,ahq;a" megd hqkhsgâ" r;akï" iqm¾ ika" íÆ iagd¾ hk l%Svd ix.ïj,g l%Svd lr ;sfhkjd' oekg;a ud fírej, íÆ iagd¾ l%Svd iudchg l%Svd lrkjd' tfy;a ug l%Svd ;r.j,g hkak /lshdj ksid wjia:djla keye' l%Svd ;r.hg .sfhd;a ksjdvq ou,d hkak ´k' todg uf.a mäh ,efnkafka keye' mäh lefmkjd' iuyrla wh uf.a lg jykak yokjd' tfy;a uf.a lg jykak neye' mdmkaÿ l%Svdj fjkqfjka ;uhs l;d lrkafka' f,dalfha ckm%sh l%Svdj ;uhs mdmkaÿ' .d,a, l%Svdx.Kh ke;sùu mdmkaÿj,g jeÿKq ure myrla' ud fïjd lshkafka mgq wruqKq fjkqfjka fkfjhs hehso pkak lSfõh'

.d,a, - ,,s;a reyqK.a iy fla'ta'tia' l=udr
Wmqgd .ekSu uõìu mqj;amf;ka

Share this on facebook

Loading...
Back to home page

like us on Facebook

MORE FROM AROUND THE WEB

Loading...

Sinhala Gossip News - Labels

Accident Ada Derana Air Crash Air Hostess Ajinomoto Ajith Perera Ajitha Muthukumarana Aksha Sudari Alien Amaya Adikari Amazing Amazon Forest Ambalangoda America's Got Talent Ampara Anamaduwa Ananda College Android Anupama Wanaguru Anuradhapura Anusha Damayanthi Anushka Sharma Api Nodanna Live Apsara Fonseka Arjuna Ranatunga Aruni Madusha Rajapaksha ASP Liyanage Astrologist Astrologist K.A.U. Sarath Chandra Atapattama Athkadure Sumanasara thero Aththanayaka M Herath Athula Adikari Athurugiriya ATM Center Attack Australia Awissawella Ayesha Madushani Badulla Bagawantalawa Bajaj Bajaj Bike Balumgala Bandu Samarasinghe BBC Bizarre BODU BALA SENA Buddha CCTV Chathurika Peiris Coca-Cola Colombo TV Dasun Madushan Dayasiri Jayasekara Dilhani Ekanayake Dilhani Wickremasinghe Dimuth Karunaratne Dinakshi Priyasad Dinamina News Paper Dinesh Chandimal discovered DNA Doctor Dulmini Attanayake Duminda Silva Election Examination Results FCID Field Marshal Sarath Fonseka Galaboda Aththe Gnanasara Thero Gayathri Dias Gayesha Perera Ghost Ghost attack Gossip chat Gossip lanka news Gossip Video Gossip-World Gotabaya Rajapaksa Hemal Ranasinghe Himali Sayurangi Hiru Gossip Hiru TV hospital ISIS fighters Italy Jacqueline Fernandez Jaffna Japanese John Kerry K. Sujeewa Kavindya Adikari Kosala Kulasekara Kotadeniyawa Kotakethana Kumar Sangakkara Kuwait Mahendra Singh Dhoni Mahinda Rajapaksa Maithripala Sirisena Malsha Kumaranatunge Manjula Kumari Me Adarayai Menaka Maduwanthi Mervin Silva MG Danushka Moscow Movie Trailer Murder mysterious Nadeesha Hemamali Namal Rajapaksa Nathasha Perera Neth FM Nimal Siripala De Silva Oshadi Hewamadduma Oshani Sandeepa Paboda Sandeepani Parliament Photos Piyumi Botheju Pooja G Umashankar President Maithripala Sirisena Ranil Wickramasinghe Ranjan Ramanayake Rashi Paboda Ravi Karunanayake Rithu Akarsha Robbery Russia Ruwangi Rathnayake Ruwanthi Mangala Sampath Bank Sanath Jayasuriya Saudi Arabia SF Loku Shahid Afridi Shanudrie Priyasad Sheshadri Priyasad Sirasa Superstar SriLankan Airlines Story Sunny Leone Swarnavahini Syria Thissa Aththanayaka Tillakaratne Dilshan Udari Warnakulasuriya Udayanthi Kulathunga University students Wasantha Zoysa Wedding Engagement Wele Sudha YFM Yureni Noshika

Sinhala Gossip News Archive