Sinhala Gossip News,Gossip Lanka News,gossip,sinhala gossip,sinhala news,gossip sinhala,hru gossip,hirugossip,lankadeepa,neth gossip,nethfm,newsfirst,gossip lanka sinhala news,news lanka,sinhala news
Loading...

Sinhala Gossip News | Gossip Lanka News | Sri Lanka Exclusive News | Hiru Gossip | Sinhala News

Gossip Lanka Sinhala Gossip News - Sri Lanka Exclusive News - අහුමුළුවලින් ඇහෙන නියම ගොසිප්

FOLLOW US

Facebook Google+ twitter Youtube Rss

Gossip of Lanka Latest

Mini Gossip

Powered by Blogger.

Contact Form

Name

Email *

Message *

Fake Story About Daham Sirisena's BMW which Drift In Kandalama Lake

Fake Story About Daham Sirisena's BMW which Drift In Kandalama Lake

oyï isßfiak jejl BMW tflka jevoeïuhs 
l;d hk ùäfhdafõ we;a; ke;a; - Photos & Videos

fï Èkj, iudccd, ´iafia BMW r:hla oUq,a, lKav,u jej wi, Drift lrk wdldrh oelafjk ùäfhdajla yqjudrefjuka mj;skjd' iudccd, Tiafia yqjudre jk ùäfhdaj i|yka lr we;af;a wod, ùäfhdafõ ,ndf.k we;af;a ckm;s mq;a
oyï isßfiak Tyqf.a jdykfhka jevfmkajk wdldrh njhs'

kuq;a óg fmr wka;¾cd,h Tiafia uv f.dfydre jejl BMW tflka jev oeïu ud;f,a fld,af,la' hk Ys¾Ih hgf;a fuu ùäfhdaj Tn krUkakg we;s'

fï jk úg foaYmd,k jdis ,nd.ekSfï mgq wruqKska hï msßila úiska tu ùäfhdaj oyï isßfiak uy;df.a nj mejiqjo ùäfhdaj yd tys we;s fudag¾ r:h whs;s ud;f,a ;reKhd úiska tys i;H wi;HNdjh ms<sn|j Tyqf.a f*ianqla .sKqfïo i|ykla fhdo lreKq meyeÈ,s lr ;sfí'

Tyq mjik wdldrhg ;uka fuf,i BMW r:fhka wod, ùäfhdaj frfldaâ lr we;af;a 2016.07.31 Èk Bike Squad - Matale iy Matale Offroaders úiska tlaj ikaúOdkh lrk ,o fudfgda ?,shl§h'

wxl ;yvqo iys;j foaYmd,k jdis ,nd.ekSu fjkqfjka ;ukaf.a ùäfhdaj wi;H mqj;la f,iska m<lsÍu uÛska Tyq wmyiq;djg m;aj we;s w;r fudfgda /<sh meje;ajQ Èk ,nd.;a PdhdrEm lsysmhlao Tyq wka;¾cd,hg tla lsÍug lghq;= lf<a tys i;H;djh fmkaùughs'

fï tu PdhdrEm tl;=j yd oyï isßfiakf.a hehs mejfik ud;f,a ;reKhdg whs;s ùäfhdajhs''''
source:gossip.hirufm.lkLoading...

Share on Facebook

Find Us on Facebook
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
Back to home page

Sponsored Ads

Hatharawaram Latest

Sponsored Ads

HATHARAWAM - Labels

Gossip video

like us on fb