Gossip of Lanka,Gossip Lanka News,gossip,sinhala gossip,sinhala news,gossip sinhala,hru gossip,hirugossip,lankadeepa,neth gossip,nethfm,newsfirst,gossip lanka sinhala news,news lanka,sinhala news
Loading...

WhatsApp for Symbian Stops Working - What to do Next?

WhatsApp for Symbian Stops Working - What to do Next?
WhatsApp Ndú; lrkakkag lK.dgqodhl mqj;la


iaud¾Ü cx.u ÿrl:k Ndú; lrkakka w;r fnfyúka ckm%sh;ajhg m;aj we;s WhatsApp ms<sn| lK.dgqodhl mqj;la fuajk úg wkdjrK ù ;sfnkjd'

ta fuu jifra foieïn¾ 31 jkodhska miq WhatsApp l%shdldÍ;ajh k;rjk njhs'

tys n,OdÍka ksfjaokhla ksl=;alrñka i|yka lr we;af;a iaud¾Ü cx.u ÿrl:k j¾. lsysmhlska ;uka WhatsApp fiajdj bj;alr .kakd njhs'

merKs wekafv%dhsâ $ úkafvdaia iy iOS fufyhqï moaO;s mj;sk ÿrl:kj,ska o fua wkqj WhatsApp fiajdj bj;ajkq we;s'

miq.sh ud¾;= udifha isg fua iïnkaOfhka WhatsApp iud.u wk;=re w.jd ;snqk o tys l%shdldÍ;ajh k;rjk Èkhla ms<sn| ksYaÑ;j fy<slr ;snqfka keye'

ta wkqj foieïn¾ 31 jkodhska miq my;ska oelafjk ÿrl:kj,ska WhatsApp fiajdj bj;ajkq we;s'

BlackBerry, including BlackBerry 10

Nokia S40

Nokia Symbian S60

Android 2.1 and Android 2.2

Windows Phone 7.1

iPhone 3GS/iOS 6
WhatsApp for Symbian Stops Working - What to do Next? WhatsApp for Symbian Stops Working - What to do Next? Reviewed by Sinhala Gossip News on Friday, July 15, 2016 Rating: 5
Powered by Blogger.