Gossip of Lanka,Gossip Lanka News,gossip,sinhala gossip,sinhala news,gossip sinhala,hru gossip,hirugossip,lankadeepa,neth gossip,nethfm,newsfirst,gossip lanka sinhala news,news lanka,sinhala news
Loading...

Selfie - Sinhala Gossip News Video

Selfie - New Tamil Short Film 2016

´fka ke;s úÈfya Selfie la wr‍f.k ;reKshla lrorhl jegqkq yeá

Selfie Photos l,dj lshkafka myq.sh ldf,a bo,d uq¿ f,dalfhu jeä wjOdkhla fhduq jqkq PdhdrEm l,djlafka'

fï PdhdrEm .eks,a, lrkak iqÿiq ;eka ;sfhkjd' ta;a iuyrla ;reKshka iqÿiq ke;s úÈyg Selfie PdhdrEm
.; hq;= ke;s ;ekaj,;a PdhdrEm .ekSu ksid ;ukaf.a Ôú;fhka mjd jkaÈ f.jQ l;d ´kE ;rï ;sfhkjd'
fï lshkak hkafk;a ;reKshlg ;ukaf.a kdkdldurh ;=< .;a;= ksrej;a Selfie PdhdrEmhla ksid fjÉÑ fohla .ekhs'

flá Ñ;%mghla f,i ks¾udKh flreKq fuh yeu ;reKshlgu b;d jeo.;a mKsjqvhla lshdfokjd'

Selfie - Sinhala Gossip News Video Selfie - Sinhala Gossip News Video Reviewed by Sinhala Gossip News on Wednesday, July 20, 2016 Rating: 5
Powered by Blogger.