Gossip of Lanka,Gossip Lanka News,gossip,sinhala gossip,sinhala news,gossip sinhala,hru gossip,hirugossip,lankadeepa,neth gossip,nethfm,newsfirst,gossip lanka sinhala news,news lanka,sinhala news
Loading...

Namal Rajapaksa released on bail

Namal Rajapaksa released on bailkdu,a rdcmlaI wem u; ksoyia

remsh,a fldaá 7laieliys; uQ,H .kqfokqjla isÿ l< njg fpdaokd ,en rlaIs; nkaOd.dr .;lr isá md¾,sfïka;= uka;‍%S kdu,a rdcmlaI wo ^18& ish kvq úNd.hg fmkS isá w;r tys§ wem u; ksoyia lrkakg úksiqre kshu lr ;sfí'

kdu,af.a w;awvx.=jg .ekSu foaYmd,k m,s.ekSula f,i taldnoaO úmlaIh miq.shod m‍%pdrh lr ;snqk
w;r Bg ms<s;=re f,i rch okajd isáfha w;awvx.=jg .ekSug m‍%udKj;a f;dr;=re ;sfnk nj oek.kakg we;s nj;a th kS;shg wod<j isoaOjQ ldrKdjla ñi foaYmd,k w;fmùula u; .;a ;SrKhla fkdjk nj;ah'
Namal Rajapaksa released on bail Namal Rajapaksa released on bail Reviewed by Sinhala Gossip News on Monday, July 18, 2016 Rating: 5
Powered by Blogger.