Gossip of Lanka,Gossip Lanka News,gossip,sinhala gossip,sinhala news,gossip sinhala,hru gossip,hirugossip,lankadeepa,neth gossip,nethfm,newsfirst,gossip lanka sinhala news,news lanka,sinhala news
Loading...

Live Video - Namal Released On Bail Live Video

Live Video - Namal Released On Bail Live Videowe;=<g .sh kdu,a t<shg weú;a  jdyfka jyf,a keÛ,d lshmq l;dj

w;awvx.=jg f.k wem u; uqod yereKq kdu,a rdcmlaI óg iq¿ fudfyd;lg fmr wêlrKhg msg;g meñKshd' Tyqj ms<s.ekSug wêlrKh NQñfha msßila /§ isáhd'


tfukau ;ukaf.a jdykhg ke.s Tyq wjg isá msßig wdpdr lrñka tu ia:dkfhka msgj .shd'


kdu,a rlaIs; nkaOkd.dr .; flrefKa r.¾ l%Svdj m%j¾Okh lsÍug hehs mjiñka bkaÈhkq iud.ulska ,nd .;a remsh,a ñ,shk 70l uqo,la ;u .sKqulg nerlr.ekSu iïnkaOfhka uqo,a úYqoaOlrKh hgf;ahs'

kdu,a wêlrKfhka msgj .sh wjia:dfõ ùäfhdaj my;ska''''


Live Video - Namal Released On Bail Live Video Live Video - Namal Released On Bail Live Video Reviewed by Sinhala Gossip News on Monday, July 18, 2016 Rating: 5
Powered by Blogger.