Sinhala Gossip News,Gossip Lanka News,gossip,sinhala gossip,sinhala news,gossip sinhala,hru gossip,hirugossip,lankadeepa,neth gossip,nethfm,newsfirst,gossip lanka sinhala news,news lanka,sinhala news

Sinhala Gossip News | Gossip Lanka News | Sri Lanka Exclusive News | Hiru Gossip | Sinhala News

Gossip Lanka Sinhala Gossip News - Sri Lanka Exclusive News - අහුමුළුවලින් ඇහෙන නියම ගොසිප්
Loading...

Gossip video

Facebook Online chat goes very wrong

f*aianqla u.ska Ök ;reKshla ksrej;a l< Y%S ,dxlsl ;reKhd

furg weÛÆï lïy,a úYd, m%udKhlg fnd;a;ï j¾." úúO ‍f,an,a wdÈh f;d. jYfhka imhk Ök cd;sl hqj<la isá;s' Tjqkaf.a mÈxÑh w.kqjr iqmsß uy,a ksjdihlh' ;u uõ rfgys Tjqkg wh;a fun÷ wuqo%jH
ksIamdokh lrk úi,a lïy,la fjhs' Tjqka furg weÛÆï lïy,a j,g wf,ú lrkafka tys ilia flfrk ksIamdokhkah'

fï hqj<g orejka ke;' tksid uõ rfÜ fjfik fuu ldka;djf.a fidhqßhf.a ÈhKshl Tjqyq fuys f.kajd .;ay' tjlg jhi wjqreÿ oyihla jQ tu hqj;sh fuys ish f,dl= wïud iómfha k;r ù cd;Hka;r mdi,l wOHdmk lghq;= lrf.k .shdh'

fï hqj;sh iu. f*aianqla iudc cd,d jfí wvúh yryd tla ;reKhl= ñ;=re úh' Tyq uqia,sï cd;slfhls' fï ;reKhd iy hqj;sh w;r we;sjQ iïnkaOh b;d flá l,lska fldf;la ÿrÈ. f.dia ;snqfKao h;a ialhsma yryd wehg ksrej;aj ys¢k f,i Èkla Tyq wef.ka b,a,d isáfhah' uq,§ wÈuÈ l<;a miqj hqj;sh Bg tlÛ ù ;sì”' ta wkqj hqj;shf.a ksrej; ùäfhda.; lr .kakg ;reKhd iu;a jQfhah'

fufia lsis Èkl fofk;ska oel fkd;snqK;a Tjqka w;r fma%u iïnkaO;djla f.dvke.S ;sìKs' kuq;a ;reKhdf.a ku ñi Tyqf.a mÈxÑh fyda fjk;a lsisjla ms<sn|j oek .ekSug ;reKshg jqjukdjla jQfhao ke;' ks;r ialhsma yryd yuqjk úg fm!oa.,sl f;dr;=re oek .ekSfï Wkkaÿjla weh ;=< fkdjQjd úh yelsh'

ùäfhda mg iy PdhdrEm u.ska hqj;shf.a ksrej; ÿgq ;reKhdg weh yd ldhslj tlaùfï oeä jqjukdjla we;s úh' tla;rd ojil ksjfia lsisjl= fkdisá wjia:djla n,d hqj;sh fuu fmïj;d ksjig le|jd .;af;a Tyq bka fmr lr ;snQ b,a,Sulg wkqjh'

fuf;la Tjqka oel ;snqfKa wka;¾cd,fha ‘Tka,hska’ yryd muKs' ta Tiafia Tjqyq ;u ;ukaf.a is;eÛs yqjudre lr .;a;o ienEjgu Tjqka yuqjQfha fï fudfydf;a§h' tod weh yd ldhsl iïnkaOhlg t<öug ;reKhd iu;a úh'

bkamiq kej; Tjqkg yuqùug wjia:djla ,enqfKa ke;' fï w;r hqj;shf.a f,dl= wïudg fuu iïnkaO;djh bj jeáKs' ÈhKshf.ka f;dr;=re úuiQ úg weh ;ud okakd f;dr;=re ál f,dl= wïud yuqfõ fkdiÛjd fy<s l<dh' fï ;u fidhqßhf.a ÈhKsh muKla fkdj ;udf.ao ÈhKshl f,i ie,l+ jeäysá ldka;djg fï iïnkaOhg wkque;sh §u flfrys is; ÿkafka ke;'

zzwms phsksia" thd,d uqia,sï' wvq ;rñka ta <uhd wfma cd;shg ixialD;shgj;a .e<fmkafk kEfka' tfyu jqKdu myqfjkfldg fokakd w;fr ;shk fkd.e,mSï ksid m%Yak we;s fjkak mq¿jka' ta yskao Th iïnkafO k;r lrkak'ZZ

f,dl= wïud ÿka wjjdoh hqj;sh ms<s.;a;dh' ta wkqj weh Tyq iu. wka;¾cd,h yryd yuqùuo k;r lr oeuqjdh' ñka ;reKhdf.a is; le<ôKs' h<s weh fldf;la kïud .kakg W;aidy oerej;a weh Bg tlÛ jQfha ke;' ñka fldamhg m;a ;reKhd wef.a ksrej;a PdhdrEm yd ùäfhda mg ish,a, wka;¾cd,hg uqod yßk nj lshñka ;¾ckh lf<ah' lrkakg lsisu fohla fkdjQ ksid weh f,dl= wïudg ish,a, fy<s l<dh' bkamiq Tjqyq ‍fmd,Sishg .shy'

kuq;a isoaêh ñi tu ;reKhdg wod<j bÈßm;a l< yels f;dr;=re hqj;sh i;= jQfha ke;' Tjqka ksrka;r uqK.eiS ;snqfKa wka;¾cd,h Tiafiah' Tyq mÈxÑ ia:dkhla weh ksYaÑ;j oek isáfhao ke;' ;reKhd iïnkaOfhka weh oek isá f,dl=u f;dr;=r jQfha Tyq fldf<dkakdj m%foaYfha mÈxÑlrejl= nj iy Tyqf.a mshd ffjoHjrhl= njhs' kuq;a ;j iqúfYaI f;dr;=rla wef.a ‍fmd;l weh b;d wkfmalaIs; wkaoñka tla;rd Èfkl igyka lrf.k ;sìKs'

Tyq wef.a ksjig meñK .sh Èkg miq Èfkl weh uyu. fudag¾ r:hlska .uka lrñka isáhdh' tys§ ;j;a fudag¾ r:hlska .uka lrk ;reKhl= wehg oel .kakg ,enqKq w;r weh ;s.eiaiqfka Tyq ;uka yd iïnkaO;djla meje;a jQ ;reKhdg iudk fmkqulska hq;= jQ fyhsks' jvd;a fyd¢ka neÆ úg ta Tyqu nj wehg mila lr .; yels úh'

ta fudfydf;a úfYaI wjYH;djla fkd;snqK;a Tyq .uka l< fudag¾ r:fha wxlh weh kslug fuka ;uka w; jQ ‍fmd;l igyka lr .;a;dh' fï fudfydf;a th ‍fmd,Sishg bÈßm;a lsÍug wehg yelshdj ,eìKs'‍

fmd,Sish úiska lrk ,o ryis.; mÍlaIKhlska miq wod< fudag¾ r:fha ysñlre fuu ;reKhd nj;a Tyq fldf<dkakdj m%foaYfha mÈxÑj isák nj;a wkdjrKh lr .; yels úh'

bkamiq wêlrK ksfhda.hla ,ndf.k Tyqf.a ksjig f.dia mß.Klh mÍlaId lsÍfï§ tys jQ ;reKshf.a ksrej;a PdhdrEm iy ùäfhda fidhd.; yel úh' kS;suh Wmfoia u; mß.Klfha tu oDVldx.h úkdY lrkq ,enQ w;r fomsßiu fï iïnkaOfhka kvq ud¾.hg msúfikakg fkdleue;a; m< l< ksid msßi iudodkh jQy' tfiau kej; fujeks foa fkdlrkakg;a hqj;shg lsisÿ n,mEula fkdlr wef.ka wE;a jkakg;a ;reKhd ‍fmdfrdkaÿ úh'

- bkaÿ fmf¾rd

Share this on facebook

Loading...
Back to home page

like us on Facebook

MORE FROM AROUND THE WEB

Loading...

Sinhala Gossip News - Labels

Accident Ada Derana Air Crash Air Hostess Ajinomoto Ajith Perera Ajitha Muthukumarana Aksha Sudari Alien Amaya Adikari Amazing Amazon Forest Ambalangoda America's Got Talent Ampara Anamaduwa Ananda College Android Anupama Wanaguru Anuradhapura Anusha Damayanthi Anushka Sharma Api Nodanna Live Apsara Fonseka Arjuna Ranatunga Aruni Madusha Rajapaksha ASP Liyanage Astrologist Astrologist K.A.U. Sarath Chandra Atapattama Athkadure Sumanasara thero Aththanayaka M Herath Athula Adikari Athurugiriya ATM Center Attack Australia Awissawella Ayesha Madushani Badulla Bagawantalawa Bajaj Bajaj Bike Balumgala Bandu Samarasinghe BBC Bizarre BODU BALA SENA Buddha CCTV Chathurika Peiris Coca-Cola Colombo TV Dasun Madushan Dayasiri Jayasekara Dilhani Ekanayake Dilhani Wickremasinghe Dimuth Karunaratne Dinakshi Priyasad Dinamina News Paper Dinesh Chandimal discovered DNA Doctor Dulmini Attanayake Duminda Silva Election Examination Results FCID Field Marshal Sarath Fonseka Galaboda Aththe Gnanasara Thero Gayathri Dias Gayesha Perera Ghost Ghost attack Gossip chat Gossip lanka news Gossip Video Gossip-World Gotabaya Rajapaksa Hemal Ranasinghe Himali Sayurangi Hiru Gossip Hiru TV hospital ISIS fighters Italy Jacqueline Fernandez Jaffna Japanese John Kerry K. Sujeewa Kavindya Adikari Kosala Kulasekara Kotadeniyawa Kotakethana Kumar Sangakkara Kuwait Mahendra Singh Dhoni Mahinda Rajapaksa Maithripala Sirisena Malsha Kumaranatunge Manjula Kumari Me Adarayai Menaka Maduwanthi Mervin Silva MG Danushka Moscow Movie Trailer Murder mysterious Nadeesha Hemamali Namal Rajapaksa Nathasha Perera Neth FM Nimal Siripala De Silva Oshadi Hewamadduma Oshani Sandeepa Paboda Sandeepani Parliament Photos Piyumi Botheju Pooja G Umashankar President Maithripala Sirisena Ranil Wickramasinghe Ranjan Ramanayake Rashi Paboda Ravi Karunanayake Rithu Akarsha Robbery Russia Ruwangi Rathnayake Ruwanthi Mangala Sampath Bank Sanath Jayasuriya Saudi Arabia SF Loku Shahid Afridi Shanudrie Priyasad Sheshadri Priyasad Sirasa Superstar SriLankan Airlines Story Sunny Leone Swarnavahini Syria Thissa Aththanayaka Tillakaratne Dilshan Udari Warnakulasuriya Udayanthi Kulathunga University students Wasantha Zoysa Wedding Engagement Wele Sudha YFM Yureni Noshika

Sinhala Gossip News Archive