Sinhala Gossip News,Gossip Lanka News,gossip,sinhala gossip,sinhala news,gossip sinhala,hru gossip,hirugossip,lankadeepa,neth gossip,nethfm,newsfirst,gossip lanka sinhala news,news lanka,sinhala news
Loading...

Sinhala Gossip News | Gossip Lanka News | Sri Lanka Exclusive News | Hiru Gossip | Sinhala News

Gossip Lanka Sinhala Gossip News - Sri Lanka Exclusive News - අහුමුළුවලින් ඇහෙන නියම ගොසිප්

FOLLOW US

Facebook Google+ twitter Youtube Rss

Gossip of Lanka Latest

Mini Gossip

Powered by Blogger.

Contact Form

Name

Email *

Message *

Suleka jayawardena changing room hidden camera incident

foysj, ksñ we÷ï wf,úi,l *sfgdaka rEï tfla fg,s ks<s iqf,aLd we÷ï udre lroa§ f*daka tflka ùäfhda l< fudfyduâg jev jr§


ksñ we÷ï wf,úi,l we÷ï udre lrk l=áhla ;=< fg,skdgH ks<s iqf,aLd chj¾Ok we÷ula udre lrñka isáh§ ryis.;j ùäfhda.; l< njg ielmsg foysj, fmd,sish úiska w;awvx.=jg f.k rlaIs; nkaOkd.dr.; lr isá tys fiajlhl= .,alsiai w;sf¾l ufyia;‍%d;a m‍%y¾Id rKisxy uy;añh úiska remsh,a ,laIh ne.ska YÍr wem folla u; uqod yeÍug ksfhda. l<dh'

foysj, ys,a ùÈfha msysá ksñ we÷ï wf,úi,l fiajlhl= jk fudfyduÙ kshdia fudfyduÙ ßiaú kue;s iellrejl= fuf,i wem u; uqod yeßKs'

fg,s kdgH ks<shl jk iqf,aLd chj¾Ok úiska foysj, fmd,sishg lrk ,o meñKs,a,lg wkqj iellre w;awvx.=jg f.k rlaIs; nkaOkd.dr.; lr ;sìKs'

meñKs,sldr fg,s kdgH ks<sh fï ksñ we÷ï wf,úif,ka we÷ula f;dardf.k th we| ne,Su i|yd tys ;snQ l=áhlg .sh wjia:dfõ iellre l=áfha isÿrlska Tyqf.a cx.u ÿrl;kfhka ùäfhda .; lrkq oel ta nj mßmd,khg okajd miqj iellre ms<sn|j foysj, fmd,sishg meñKs,a,la lr we;'

iellre wêlrKhg bÈßm;a l< wjia:dfõ fpdaokdjg jro ms<s.ekSfuka wk;=rej wem u; uqod yeßKs'

Loading...

Share on Facebook

Find Us on Facebook
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
Back to home page

Sponsored Ads

Hatharawaram Latest

Sponsored Ads

HATHARAWAM - Labels

Gossip video

like us on fb