Gossip of Lanka,Gossip Lanka News,gossip,sinhala gossip,sinhala news,gossip sinhala,hru gossip,hirugossip,lankadeepa,neth gossip,nethfm,newsfirst,gossip lanka sinhala news,news lanka,sinhala news
Loading...

Security of Sri Lanka's Ministers - Video

Security of Sri Lanka's Ministers - Video
weußldfõ Tndug fkdfofjks ,xldfõ m%NQkaf.a wdrlaIdj fukak - ùäfhdaj n,kak
m%NQ wdrlaIdj f,dalh mqrdu yeu rglu mj;sk fohla' m%NQjrekaf.a Ôú; j,g ;shk ;¾ck j,g wkql+,j fï wrlaIdj hï hï úÈ j,ska fjkia jkjd'

f,dafl n,j;au rg jk weußldfõ ckdêm;sg;a b;d by< m%NQ wdrlaIdjla ;shk nj wms ljqre;a okakd ldrKhla'

,xldfõ bkak md,lhkag;a fï m%NQ wdrlaIdj fkdfhla u; .e‍gqï ueoafo jqK;a fkd wvqj ,efnKjd' wfma m%NQkag wdrlaIdj imhk yeá wka;¾cd,fha m<jqfKa fï úÈhg'

Security of Sri Lanka's Ministers - Video Security of Sri Lanka's Ministers - Video Reviewed by Sinhala Gossip News on Sunday, June 12, 2016 Rating: 5
Powered by Blogger.