Gossip of Lanka,Gossip Lanka News,gossip,sinhala gossip,sinhala news,gossip sinhala,hru gossip,hirugossip,lankadeepa,neth gossip,nethfm,newsfirst,gossip lanka sinhala news,news lanka,sinhala news
Loading...

Prostitution laws should be enacted - Nadeesha Hemamali

Prostitution laws should be enacted - Nadeesha Hemamali
,xldfõ .Ksld jD;a;sh ks;s.; l,hq;=hs 
k§Id lshk l;dj fukak


.Ksld jD;a;sh kS;s.; l, hq;= nj ckm%sh rx.k Ys,amsks k§Id fyauud,s mjikjd' weh fï nj mjid isáfha Bfha mej;s Iraj Show fj; tla fjñka'

;ukaf.a ÈhKsh " ifydaoßh wmfhdackhg ,la lrk udkisl wd;;shlska fmf,k mqoa.,hska fï jk úg isàu thg fya;=j f,i weh fmkajd fokjd'

fï w;r ckm%shu iudc cd, fjí wvúhla jk f*ianqla yryd Iraj Show jevigyk iÔùj bÈßm;a lrk w;r fuys§ ckm%sh pß; iu. uqyqKg uqyqK l;dnyl fhfokjd'

.Ksld jD;a;sh iïnkaOfhka k§Idf.a ms<s;=re iys; ùäfhda mgh my;ska n,kak'

Prostitution laws should be enacted - Nadeesha Hemamali Prostitution laws should be enacted - Nadeesha Hemamali Reviewed by Sinhala Gossip News on Thursday, June 16, 2016 Rating: 5
Powered by Blogger.