Gossip of Lanka,Gossip Lanka News,gossip,sinhala gossip,sinhala news,gossip sinhala,hru gossip,hirugossip,lankadeepa,neth gossip,nethfm,newsfirst,gossip lanka sinhala news,news lanka,sinhala news
Loading...

President Maithripala Sirisena talks about next local election date

President Maithripala Sirisena talks about next local election date
m<d;a md,k Pkao úuiSu mj;ajk Èkh fukak
,nk jif¾ uq,a udi ;=k we;=<; wksjd¾hfhkau m<d;a md,k Pkao úuiSu mj;ajk nj ckdêm;s ffu;%smd, isßfiak mjihs'

tlai;a ck;d ksoyia ikaOdkhg iq¿ mlaI talrdYs lr.ekSu i|yd meje;s idlÉPdfõ§ fï nj i|yka lr we;s ckdêm;sjrhd tu Pkao úuiSï kj l%uh hgf;a meje;afjk njo wkdjrKh lr we;'

m<d;a md,k Pkao fldÜGdi iSud ks¾Kh lsÍu i|yd m;a lr we;s lñgq jd¾;dj ,nk wf.daia;= udifha ,enqK miq th ckdêm;sjrhd fj; ,ndfok njo fuys§ m<d;a iNd yd m<d;a md,k weue;s *hsi¾ uqia;dmd i|yka lr we;'
President Maithripala Sirisena talks about next local election date President Maithripala Sirisena talks about next local election date Reviewed by Sinhala Gossip News on Monday, June 13, 2016 Rating: 5
Powered by Blogger.