Sinhala Gossip News | Gossip Lanka News | Sri Lanka Exclusive News | Hiru Gossip | Sinhala News Pregnant mother death in accident on poya day
Sinhala Gossip News,Gossip Lanka News,gossip,sinhala gossip,sinhala news,gossip sinhala,hru gossip,hirugossip,lankadeepa,neth gossip,nethfm,newsfirst,gossip lanka sinhala news,news lanka,sinhala news
Loading...

Sinhala Gossip News | Gossip Lanka News | Sri Lanka Exclusive News | Hiru Gossip | Sinhala News

Gossip Lanka Sinhala Gossip News - Sri Lanka Exclusive News - අහුමුළුවලින් ඇහෙන නියම ගොසිප්

FOLLOW US

Facebook Google+ twitter Youtube Rss

Gossip of Lanka Latest

Mini Gossip

Powered by Blogger.

Contact Form

Name

Email *

Message *

Pregnant mother death in accident on poya day
ksjqka orejka l=fia fydjdf.k okaie,g .syska fkdis;+ fudfyd;l wjika .uka .sh ksfrdaIkSf.a l;dj

zzwfka" wfma mqxÑ f.dúm< lr.kak megjq fokafklau bkakjdZZ thd yefudagu lSjd"
yemams,d wä 5l m,a,ulg frda,a jqKd ú;rhs‘‘

fï jk úg wm rfÜ isÿjk ßh wk;=re ksidfjka wld,fha wysñjk Ôú; .Kk Èfkka Èk by< f.dia we;' mqxÑ yÈiaishla uq¿ rglau yඬjk wjia:d .ek rfÜ úúO m%foaYj,ska wdrxÑ fjoaÈ miq.sh mqka fmdfyda od rgu lïmdjg m;al< ;j;a mqj;la jd¾;d úh'

ta fmdfidka okaie,la fj; .sh ksjqka orejka l=fia ordf.k isá ujla fkdis;+ f,iska fuf,dj yer.sh isoaêhls' fï urKhgo fya;=jQfha ;%Sú,a r: ßhÿfrl=f.a wmßlaIdldÍ Odjkhls'

fï isoaêh iïnkaOfhka wm fidhd.;a f;dr;=re fufia Tnfj; ;nkakg is;=fõ fï jk úg ñh.sh ldka;dj yd wehf.a orejka fofokd njg mejfik PdhdrEm fm<lao wka;¾cd,fha yqjudre fjñka mj;sk ksidfjks' ta PdhdrEm Tjqkaf.auo hkak wm okafka ke;'

kuq;a isoaêh uqyqKÿka ldka;dj yd wehf.a ieñhd iïnkaOfhka fï mqj; Tn yuqfõ ;nkakg is;=fõ fujka wjdikdjka; isÿùula h<s;a isÿfkdjkakg ish¿ fokdu j.n,d .kS hhs fudfyd;lg fyda is;kq we;ehs wfmalaId lrk ksidfjks'

zzfï ñksiqka yßu wúkS; úÈhg fj,djlg ßh mojkjd' yeu ßheÿrdu fkdfjhs" tfyu mqreoaog jev lrk wh bkakjd' ;=jdr., mÈxÑ wd¾' ã' ksfrdaIsld ;reK .eìksh urd oeïfu ta jf.a ßheÿfrla' wms thdj w,a,,d oeka ßudkaâ lr,d ;sfhkafk' todu ;j;a wk;=rla m%foaYfha isÿjqKd'” fï isoaêfhka lïmdjg m;a foysw;a;lKaäh fmd,sia ia:dkdêm;s ufkdaÊ w,.shjkak uy;d tfia lSfõ ;u w;aoelSïj,ska ì|la wm;a iuÛ fnod .ksñks'

foysw;a;lKaäh" ;=jdr., wxl 321" ksjfiys mÈxÑ ksfrdaIks rdcmlaI yd OkqIal uOqYxl hqj< b;du wysxil ÿmam;a ñksiaiq jQy' ;u ìßh l=Æ÷f,a ,nk ore megjqka /l n,d .ekSfï tlu wNs,dIfhka miqjQ uOqYxl fjkodg;a jvd jeä uykaishlska hï w; ñgla fidhd .ekSug uykais .;af;a wkd.;h .ek fndfyda isysk olsñks'
idhkfha§ ialEka mÍlaIKhlska miq oekajQ mßÈ ksfrdaIksf.a l=fia l=Æ÷f,au ksjqka orejka fokafkl= isák nj weiq fï foud,af,da uy;a i;=gq jQy'

zzwfka" wfma mqxÑ f.dúm< lr.kak megjq fokafklau bkakjd'ZZ Tõyq wi,ajeishkag o lSy'

Tjqka y;r wf;a Kh ù ,Sisx l%uhg mqxÑ h;=remeÈhla .;af;a riaidfõ lghq;= ;j;a fõ.j;a lr.kakg ys;ñks' l=vd f.dúmf<ka ,efnk wvqul=vqu fjf<|m<g f.k f.dia úls”ug oeka l=,S jdyk wjYH ke;' ta ldßh;a oeka fudag¾ ihslf,kau lr.; yelsh' fï úÈhg n,k úg fudag¾ nhsisl,h Tjqkg foúhl= jekay'

l=vd orejka fofokd ;u l=fia fm/<s lsÍu ksfrdaIKsg uy;a wdiajdohla úh' weh ta fj,djg uOqYxlj ksÈ hyfkau wjÈ lrjd orejkaf.a mdo ;u l=ifhys ujk yev)rgd fmkajd i;=áka iskdiqKdh' orejka je§ug isák ujlg we;sjk úfYaI wdydrmdk lEfï îfï i;=g .ek wfma wïudjre fyd¢ka oks;s' idudkH jpkfhka th wre;a .ekajQfha ‘fod<ÿl’ lshdh'

flfia fj;;a 20 jeks úfha miqjQ ksfrdaIksg o l=Æ÷f<a orejka l=i T;a neúka ‘fod< ÿlla’ Wmkafkah' ta wfklla fkdj fmdfidka fmda Èk okai,a n;la lkakgh' ta .ek foj;djla fkdis;d ieñhd uOqYxlg lSjdh' uOqYxl o wef.a fhdackdjg “tl mhska u” leue;s úh'

fï fofokd foysw;a;lKaäh k.rh foig hkakg msg;a jQfha ;u jdykh fudag¾ nhsisl,fhks' okai,a n;a iqj| b;sfrk ia:dkhg ;snqfKa ;j;a jx.= folla muKs' ieñhd iuÛ i;=gq w,a,dm i,a,dmfha fkdfh§ nhsisl,a .uk hkakg mjd weh mfriaiï jQfha l=i T;a ore meáhkag hïn÷ ydkshla fõhehs is;ñks'

tfy;a mdm;r ;%Sú,rhl keÛs udrhd ldmÜ mdf¾ fi,a,ï ouñka wdfõ fï w;rh' ta ld,lKaKs ßheÿrd o wef.a .fïu flfkl= ùu ;j;a iqúfYaIhls'

;K ìiaig .Eú fkd.Eú mdf¾ whsfkka iSrejg hk fï foud,a,ka keÛs nhsisl,h msgqmi meñKs ;%sfrdao r: udrhd tlajru msgqmiafika tu h;=re meÈhg yemqfKa ‘‍fvdax’ yඬ kÛñks' uOqYxl;a ksfrdaIKs;a n,dfmdfrd;a;= fkdjQ fï isoaêfhka Wv úisù f.dia ìu jegqKy' t;ek ;rul wä 5l muK m,a,ula o úh' ksfrdaIKs frda,a ù .sfha tu m,a,ugh' wef.a l=i Wka ore fokakd u|la .eiaiS ksfid,auka jQy' weh o uy;a ú,dmhla kÛd m%dKh ksreoaOj isáhdh'

wef.a ieñhdf.a mdo folgu nrm;< ;=jd, isÿ úh' jyd l%shd;aul jQ ck;dj foysw;a;lKaäh frday,g Tyq f.k .sh;a widOH ;;a;ajh ksid fyf;u fmdf,dkakrej frday,g udre ler heúK'

foysw;a;lKaäh fmd,sia ia:dkdêm;s ufkdaÊ w,.shjkak uy;d ;jÿrg;a fufia lSfõh'

zzfï isoaêh .ek .re ufyaia;%d;a ;=ñh;a lïmd jqKd' ;%sú,a ßheÿrd cq,s udfi 04 jeksod olajd ßudkaâ l<d' fï jf.a whg ;Èkau kS;sh l%shd;aul lrkak ´kE' fuf,dj t<sh olskak .sh wr mqxÑ ore megjq fokakd;a urdf.k wr ;reK .eìksh;a urd .;af; ta ßheÿrdf. fkdie,ls,a,hs' fï wk;=r jQ yßh ud fyd¢ka mÍlaId l<d' t;ek ;K ìiafi whskg fjkakg kshñ; ud¾. kS;s ms<smÈñka fï fcdavqj weú;a ;sfhkafk' ;%Sú,a ldrhdf. fkdie,ls,af,ka nhsisl,h msgqmiska ymam,d'''ZZ Tyq lïmdfjka lSh'

welaisf,agrh ;Èka mE.= úg" fudk fudavhl= tal l<;a jdykh fõ.fhka Èj hkq we;' ta;a ta fõ.h md,kh lsÍug Tng ysila wjYHh' ;udg r:h md,kh ler .ekSug yels wdldrhg wkjYH fõ.hla fkd.ekSu m%{djka;hdf.a ld¾hhhs'

wld,fha Ôú;fhka iuq.;a ksfrdaI” rdcmlaI uy;añhf.a;a fuf,dj fkdoelu wjika .uka .sh ì,s÷ orejka fofokdf.;a wjika lghq;= bl=;a nodod ^22& miajrefõ foysw;a;lKaäh" ;=jdr., ‍fmdÿ iqidk NQñfha§ w;s úYd, ck;djlf.a iyNd.s;ajfhka isÿ flreKq w;r fï;rï ck .Ûla uE; ld,fha wju.=,a Wf<,la i|yd fuu .ï mshig fkdj wjg .ïudkhlg fyda fkdmeñKs nj fndfydafokd lshkq weiqKs'

ksfrdaI”f.a ieñhd OkqIal foysw;a;lKaäh k.rhg wdikakfha msysá weÛÆï lïy,l fiajh lrkq ,nhs' ksfrdaI” o l,la weÛÆï lïy‍f,a fiajh lr we;s w;r tys§ we;slr.;a oek ye¢k.ekSulska miqj fofokd w;r újdyh isÿj ;sfí' újdyfhka miqj Tjqka fofokd ksfrdaI”f.a udmshkag wh;a ksjfiau jdih fldg we;' Tjqkaf.a leoe,a,g kqÿre Èkfhl tljr orejka fofokl= meñfKkakg isák  wdrxÑh fomsßfiau {d;Skag o ksïysï ke;s i;=gla f.k ÿka ldrKhla nj wuq;=fjka lsj hq;=fkdfõ' uyje,s ckmolrKfhka ìysjQ .ïudkhla jk l=jdr., .ïmshfia b;du;au ÿlanr Èúmffj;la .; lrk mjq,la f,ig ksfrdaI”f.a uj iy mshd we;=¿ mjq‍f,a ieu ye¢kaùu ksjerÈh'

fh!jkfhau uõ moúh Wreuj ì,s÷ lsß meáhka fofokl= foda;g .kakg fmr u. n,d isá ksfrdaI”g ;u wdor”h ieñhd OkqIal" ish udmsh ifydaor ifydaoßhka we;=¿ kEishka fuf,dj ;kslr oud fujka wl,a urKhlg Wreulï lshkakg isÿjQfha fkdyslauqKq ßheÿrl=f.a l=,mamq .ukla ksid njg újdohla ke;'

jdykh w;g .kakg fmr mdf¾ ta fï w; hkafka ;uka muKla fkdjk nj is;=fõ kï fujka wl,a urKhla wmg wikakg ,efnkafka ke;'

isoaêh ms<sn|j wka;¾cd,fha m<jk PdhdrEm''''


Loading...

Share on Facebook

Find Us on Facebook
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
Back to home page

Sponsored Ads

Hatharawaram Latest

Sponsored Ads

HATHARAWAM - Labels

Gossip video

like us on fb