Gossip of Lanka,Gossip Lanka News,gossip,sinhala gossip,sinhala news,gossip sinhala,hru gossip,hirugossip,lankadeepa,neth gossip,nethfm,newsfirst,gossip lanka sinhala news,news lanka,sinhala news
Loading...

Palitha Thewarapperuma Tries To Commit SUICIDE - Photos

Palitha Thewarapperuma committed suicide - Photos
md,s; f;jrmafmreu f., je,,d.kshs ^PdhdrEm&


md,s; f;jrmafmreu uy;d fï Èkj, Wmjdihl ksr; fj,d bkafka lsh,d fldhs ljqre;a okak ldrKhlafka'

ta uy;d b,a,k b,a,Sï j,g ksis m%;spdrhla fkdue;s ùu fya;=fjka Tyq ish Èú kid .kakd njg fï jk úg m%ldY lr,d ;sfhkjd'

ta fldfydu yß Tkak fï jk úg md,s; f;jrmafmreu uy;d ish Èú kid.;a; njg yef.k PdhdrEmhla fï jk úg wka;¾cd,h mqrd jHdma; fj,d'

tu PdhdrEmh my;ska krUkak' flfia fj;;a fuu PdhdrEmfha isákafka md,s; f;jrmafmreu uy;do hkak j. ;rjqre ù fkdue;'

Tyq frday,a.; lr njgfï jk úg  jd¾;d fjkjd '

Palitha Thewarapperuma committed suicide - Photos

Palitha Thewarapperuma Tries To Commit SUICIDE - Photos Palitha Thewarapperuma Tries To Commit SUICIDE - Photos Reviewed by Sinhala Gossip News on Thursday, June 30, 2016 Rating: 5
Powered by Blogger.