Sinhala Gossip News,Gossip Lanka News,gossip,sinhala gossip,sinhala news,gossip sinhala,hru gossip,hirugossip,lankadeepa,neth gossip,nethfm,newsfirst,gossip lanka sinhala news,news lanka,sinhala news

Sinhala Gossip News | Gossip Lanka News | Sri Lanka Exclusive News | Hiru Gossip | Sinhala News

Gossip Lanka Sinhala Gossip News - Sri Lanka Exclusive News - අහුමුළුවලින් ඇහෙන නියම ගොසිප්
Loading...

Gossip video

Mother Arrested in Deaths of Her 2-year-old Baby in Mahiyanganaya

wïud wkshï ieñhd iu. tla ù fldiq ñfgka .id wjqreÿ fofla orejd >d;kh lrmq yeá

wjqreÿ 02l l=vd orefjl= fldiq ñglska .id urd j,oeuq isoaÈhlg iïnkao ielldr ujla uyshx.k fmd,sish úiska fmf¾od ^12& oyj,a uyshx.k"ßÈud,shoao m% foaYfha§ ielmsg w;a wvx.=jg .kq ,eîh' fuu ielldßhf.a wkshï ieñhd úiska fuu >d;kh isÿ lr we;s w;r Tyq iu. tlaj orejdf.a isrer wkshï ieñhdf.a  ksji wdikakfha j,oeuq nj uyshx.k fmd,sish úiska isÿ lrkq ,enq m%Yak lsßï yuqfõ ielldßh mdfmdÉpdrKh lr we;'

z fudlo wfka uf.a meáhd yq. ojilska ug l:dlf¾ ke;af;a@@ thd ksÈ'' Thd;a b;ska l:dlrkafka meáhd ksod.;a;dufkaZ'' Èk lsmsmhlg miq z woj;a uf.a meáhdg ug l:dlrkak neßo @@ uy;a;hd uf.ka weúá,s lr lr weyqjd' yeuodu fndre lsh lshd bkak neßu ;ek uu Z Thdf.a mq;d mä fmf<ka jeá,d uereKd''uu nhg ldg;a fkdlshd le<Ks ..g úislrd''ldgj;alshkak tmd wfkaZ lshd, fndrejg lsõjd' uu lshmq l:dj we;a;o@ fndreo@ úysÆjlao lshd fkdokak ksid uu fydhdf.k lä uqäfha ßÈud,shoafoa bo,d uy;a;hd fld<U wdjd' wms fld<U fldgqfõ§ yïn Wkd' orejd .ek uu thdg lsõjd'' thd lsjqjd ñßydk fmd,sishg huq lsh,d' thd ñßydk fmd,sisfha meñKs,a,la lsßug .sh nj;a oekqï ÿkakd' Bg miafi uu lsjqjd wms uyshx.khg huq lsh,d' miafia wms iji fld<U ìì, nia tflka f.org wdjd' ta f.or weú,a,d bkak fldg fmd,sisfhka weú,a,d udj uyshx.kh fmd,sishg tlalr f.k wdjd' ta weú,a,d uf.ka m%Yka l,d' bka miq uf.a orejdg isÿ jq i;H foh uu fmd,sisfha ks,Odßkag oekqï ÿkakd…''

jhi wjqreÿ 02la jq tia'tï ñkq,a foaú;sia hk orejd miq.s 2016'05'08 Èk f.dv.u § >d;kh lr ie.úu iïnkaofhka orejf.a uj ,o f;dr;=rla u; uyshx.k fmd,sish u.ska iel msg w;awvx.=jg .kq ,enqjd' iel ldßh jhi 26l úydyl ldka;djls' ielldßh kj.uqj m% foaYfha we.Æï wdh;khl fiajfha fh§ isá ldka;djls' ieñhd iu. wukdm ù ;u jhi wjqreÿ fofla orejd iu. we.Æï wdh;khl fiajh ioyd ielldßh fld<U m%foaYh fj; meñK we;'

z uu  /lshdjla f,i kj.uqj m%foaYfha we.Æï wdh;khl fiajh l,d'  2015 foieñn¾ udifha isg 2016 ud¾;= 16 jk Èk olajd fiajh l,d' ta wdh;kfhka mä yßhg f.õfõ ke;s yskaod uu ta wdh;kfhka wia  jqKd'  ftfyu wiafj,d uu fjk;a fldfyj;a jevlg hkafka ke;sj uu uf.a jhi wjqreÿ folla mq;d tlal f.dv.u yxÈh wi, l=,shg .;a; ;ks ldurhl kej;s,d ysáhd' fndaäu ;Ügq fofla tlla' wms ysáfha Wv;Ügqfõ ldurhl' uf.a mq;d tlal uu ;kshu ta ldurfha ysáfha' l,ska jevlroaÈ b;=relrmq i,a,s álla ;uhs wms fokakdg ðj;a fõkak ;sífí' fï bkak w;r ld,fhaÈ uu óf.dv m%foaYfha mÈxÑ flfkla tlal fma%u iïnkaO;djhla meje;ajqjd'

ojila ^2016'05'07 &  ? 11'00 ú;r thd uf.a fndaäug wdjd' ta weú;a wms fokakd tlg ksodf.k bo,d myqjod^2016'05'08& Wfoa 7'00 ú;r ke.sÜgd'  thd lsõjd ug à I¾Ü tfla fld,¾ tl bß,d tal yo,d fokak lsh,d' orejhs thdhs fndaäfï boaÈ uu f.dv.u yxÈhg .syska àI¾Ü tfla  fld<rh uykak ne¨jd' uyk ;eka Tlafldau  jy,d ;sífí ta fj,dfõ' ta ksid uu kej; fndaäug wdjd'

ta tkfldg;a mq;dhs thdhs ìu ksodf.k isáfha' uu weú;a f;a yo,d mq;dghs thdghs l;d l,d' ta fj,dfõ  fj,dj Wfoa 08’00 ú;r we;s' f;a î,d bjr fj,d uf.a mq;d ldurh we;=f,a fi,a,ï lrñka isáhd' ta fi,a,ñ lrñka bkakfldg mq;df.a wf;a ;snq fi,a,ñ maf,aka tl jhska lr,d biairydg hejqjd' biairydg .sh fi,a,ï maf,aka tl thd w;g wrf.k mq;df.a w;g f.k,a,d ÿkakd' t;fldg mq;df.a wf;a kshfmd;= j,ska thdf.a w; iSrekd' z uQg ;sfhkafka ;d;a;df.a mqreoaohs'uQKuhsZ lsh,d w;ska myrj,a my yhla yhsfhka .eyqjd' ta fj,dfõ uu orejd ,.g .sys,a,d orejdg .ykak tmd lsh,d orejd w,a,d .;a;d' thd udj ;,a¨ lr,d od,d ldurfha weo hg ;snqKq fldiq ñgla wrf.k uf.a mq;df.a msg m%foaYhg iy nv me;a;g yhsfhka myrj,a lsysmhla .eyqjd' ta tlalu uf.a mq;d ìu weof.k jegqkd' Bg miafia uu mq;dj Wiai,d wrf.k wefoka ;sh,d mq;df.a lgg lg ;sh,d yqiau .eksug W;aiy flfrjqjd' Bg wu;rj nv  m%foaYho ;o lr,d yqiau ,nd .eksug W;aiy l,d' jevla Wfka keye' uu Bg miafia oelald mq;dg .ymq myrj,a ksid mq;df.a nv m%foaYfha iy uQK m%foaYfha ;e,sï ;=jd, ;sfhkjd oelald' ta tlalu álla ‍fj,djla hkfldg mq;df.a láka r;=mdg f,a jd.hla tkak .;a;d' ta fj,dfõ uu yhsfhka lE.eyqjd' ta lE .ykfldg thd ug ;¾ckh lr,d lsjqjd zf;da lE.ykak tmd' lE .eyqfjd;a Wn;a fu;ku urKjdZ lsh,d' ta fj,dfõ ug urK Nh ksid ioao ke;=j ysáhd' Bg miafia uu orejd;a wrf.k hkjd lsh,d hkak ,Eia;s jqKd' tafj,dfõ fõ,dj 9'30';a 10'00 ú;r jf.a'  ta fj,dfõ thd  f.oßka hkak .shd'

uu uf.a orejd wrf.k frday,lgj;a .sfha ke;af;a ug .yhs urhs lshk nh yskaod' uu orejd ;shdf.k fndaäfï bkak fldg 11'30 ;a 12'00;a w;r ld,fhaÈ tahd wdmyq fndaäug wdjd' ta weú,a,d  Zfïl ldgj;a lshkak tmd' lsjqfjd;a Wn;a Wfí mjqf,a wh;a fiaru tlal uu ysf¾g hkjd' .sys,a,d wjqreÿ mylska yß t,shg weú;a WU,d fiaru urKjdZ lsh,d wdmyq ;¾ckh lrd' wms fokakdu  fndaäfï ? fjklï orejd ;shdf.k ysáhd'  wms fokakd tl;=fj,d uf.a mq;d mek,a frÈ lE,a,l T;df.k jvdf.k mhska ál ÿrla .sys,a,d f.dv.u yxÈfhaÈ ;%sú,a tll ke.,d úuqla;s,df.a f.j,a me;a;g .shd' ta .syska ;%sú,a tl wdmyq tjqjd'

tahd,df.a f.j,a wi, md¨ ksjila ,.g .shd'  ta f.or neïula whsfkka ál ÿrla hk fldg ta wi,u fmd,a .ia folla ;sfhkjd' thd Woe,a,l=;a wrf.k weú;a  fmd,a .ia fol w;ßka neïu whsfka wä ;=kla ú;r j,la lemqjd'  tahd ta j, lm,d uf.a wf;a ysáh orejd werf.k orejd j,g od,d mia od,d jy,d oeïud' orejd T;df.k .sh mek,a frÈ lE,a, uu kej; f.or f.kdjd' ta frÈ lE,a, oekg fldÜgdj fndaäfï ;sfhkjd' wms 8'00;a 09'00g ú;r wdmyq fndaäug wdjd'

tod ?  wms fokakd fndaäfï bo,d myqjod  uf.a frÈ ál;a wrf.k uu msg;a jQKd' ta tlalu thd f.or hkjd lsh,d hkak .shd' zWU f.or hkak tmdZ lsh,d ug fldÜgdj me;af;a fndaäula fydh,d ÿkakd' uu ta fndaäfï  kej;s,d ta ,. wÿï uyk ;ekl weÿï uykav .shd' uu  fndaäfï  bkakjdo keoao lsh,d n,kak;a thd ojia follg ;=klg ierhla weú;a fidh,d n,kjd' ta fndaäfïÈ wms fokakd tlg ysáfha kE' udf.a mq;d myrÈ urd oeñu tl uu uf.a mqreIhdgj;a uf.a f.or whgj;a fjk;a {d;sfhl=gj;a lsjqfj kE'

uf.a újdyl mqreIhd ug ÿrl;kfhka l;d lr,d mq;d flda lsh,d ks;r ks;r wykak .;a;d' ta fj,djg uu mq;d ksÈ lsh,d fndrejg  lshkjd' Th w;rÈ 2016'06'08 jk Èk uy;a;hdg uu ñia flda,a tlla .eyqjd' ta fj,dfõ uy;a;hd ug flda,a tlla .;a;d' ta fj,dfõ uu z wfma mq;d oekg ðj;=ka w;r kEyeZ lsh,d lsjqjd' uy;a;hd uf.ka úia;r lr,d weyqjd' Bg miafia uu lsjqjd orejd mä fm,ska jeá,d ñh .shd lsh,d' ta ñh  .shdg miafia ug we;s jqKq nh ksid uu orejd wrf.k .syska le<Ks ..g úislrd lsh,d fndrejg lsjqjd' bka miafia ;uhs udj fydhdf.k uy;a;hd fld<Ug wdfõz hehs ielldßh mdfmdÉpdrKh lr we;'

w;a wvx.=jg .;a ielldßhf.a wkshï weiqr iïnkaofhka újdyl ieñhd fj; f;dr;=re ,eîfuka miq jrla Tyq úiska wkshï mqreIhd yg nek je§u fya;=fjka tys m,sh Tyqf.a orejdf.ka .kakg fuu ñksuereu isÿ lf,ao hkak ms<sno fmd,sish iel M, lr isák w;r fmd,sia mßlaIK ;jÿrg;a l%shd;aulhs'

jhi 29la jq ielldßhf.a wkshï ieñhd w;=re.sßh fmd,sish u.ska ielmsg w;a wvx.=jg f.k we;' orejf.a ñksuereu iïnkaofhka jeäÿr mßlaIK lghq;= yd wêlrK lghq;= isÿ lsßu ioyd ielldßh w;=re.sßh fmd,sish fj; uyshx.k fmd,sish úiska ndr§ug kshñ;j ;sfí'

nÿ,a, ÈYdNdr ksfhdacH fmd,siam;s ir;a l=udr uy;df.a  yd  nÿ,a,  fldÜGdY ndr fcHIaG fmd,sia wêldß pkaok .,mam;a;s uy;df.a Wmfoia u; uyshx.k iyldr fmd,sia wêldß Wð;a ,shkf.a uy;d yd uyshx.k fmd,sia:dkdêm;s m%Odk fmd,sia mßlaIl ;siai l=udr  uy;df.a wêlaIKfhka wmrdO wxYfha  W'fmd'm' tï'tÑ'ð' wfYdal uy;d  yd fmd'fld 68726 chr;ak  hk ks,Odßka fuu orejdf.a >d;kh iïnkaofhka fmd,sia mßlaIK l%shd;aul lrkq ,eìh'

PdhdrEmh $ ujf.a cx.u ÿrl:kfha ;snq >d;kh l, orejf.a PdhdrEmhla
uyshx.K $ rxð;a lreKdúr

source:www.gossipking.lk

Share this on facebook

Loading...
Back to home page

like us on Facebook

MORE FROM AROUND THE WEB

Loading...

Sinhala Gossip News - Labels

Accident Ada Derana Air Crash Air Hostess Ajinomoto Ajith Perera Ajitha Muthukumarana Aksha Sudari Alien Amaya Adikari Amazing Amazon Forest Ambalangoda America's Got Talent Ampara Anamaduwa Ananda College Android Anupama Wanaguru Anuradhapura Anusha Damayanthi Anushka Sharma Api Nodanna Live Apsara Fonseka Arjuna Ranatunga Aruni Madusha Rajapaksha ASP Liyanage Astrologist Astrologist K.A.U. Sarath Chandra Atapattama Athkadure Sumanasara thero Aththanayaka M Herath Athula Adikari Athurugiriya ATM Center Attack Australia Awissawella Ayesha Madushani Badulla Bagawantalawa Bajaj Bajaj Bike Balumgala Bandu Samarasinghe BBC Bizarre BODU BALA SENA Buddha CCTV Chathurika Peiris Coca-Cola Colombo TV Dasun Madushan Dayasiri Jayasekara Dilhani Ekanayake Dilhani Wickremasinghe Dimuth Karunaratne Dinakshi Priyasad Dinamina News Paper Dinesh Chandimal discovered DNA Doctor Dulmini Attanayake Duminda Silva Election Examination Results FCID Field Marshal Sarath Fonseka Galaboda Aththe Gnanasara Thero Gayathri Dias Gayesha Perera Ghost Ghost attack Gossip chat Gossip lanka news Gossip Video Gossip-World Gotabaya Rajapaksa Hemal Ranasinghe Himali Sayurangi Hiru Gossip Hiru TV hospital ISIS fighters Italy Jacqueline Fernandez Jaffna Japanese John Kerry K. Sujeewa Kavindya Adikari Kosala Kulasekara Kotadeniyawa Kotakethana Kumar Sangakkara Kuwait Mahendra Singh Dhoni Mahinda Rajapaksa Maithripala Sirisena Malsha Kumaranatunge Manjula Kumari Me Adarayai Menaka Maduwanthi Mervin Silva MG Danushka Moscow Movie Trailer Murder mysterious Nadeesha Hemamali Namal Rajapaksa Nathasha Perera Neth FM Nimal Siripala De Silva Oshadi Hewamadduma Oshani Sandeepa Paboda Sandeepani Parliament Photos Piyumi Botheju Pooja G Umashankar President Maithripala Sirisena Ranil Wickramasinghe Ranjan Ramanayake Rashi Paboda Ravi Karunanayake Rithu Akarsha Robbery Russia Ruwangi Rathnayake Ruwanthi Mangala Sampath Bank Sanath Jayasuriya Saudi Arabia SF Loku Shahid Afridi Shanudrie Priyasad Sheshadri Priyasad Sirasa Superstar SriLankan Airlines Story Sunny Leone Swarnavahini Syria Thissa Aththanayaka Tillakaratne Dilshan Udari Warnakulasuriya Udayanthi Kulathunga University students Wasantha Zoysa Wedding Engagement Wele Sudha YFM Yureni Noshika

Sinhala Gossip News Archive