Sinhala Gossip News | Gossip Lanka News | Sri Lanka Exclusive News | Hiru Gossip | Sinhala News A 17-Year-Old Girl Died in KDH Accident at Katharagama
Sinhala Gossip News,Gossip Lanka News,gossip,sinhala gossip,sinhala news,gossip sinhala,hru gossip,hirugossip,lankadeepa,neth gossip,nethfm,newsfirst,gossip lanka sinhala news,news lanka,sinhala news
Loading...

Sinhala Gossip News | Gossip Lanka News | Sri Lanka Exclusive News | Hiru Gossip | Sinhala News

Gossip Lanka Sinhala Gossip News - Sri Lanka Exclusive News - අහුමුළුවලින් ඇහෙන නියම ගොසිප්

FOLLOW US

Facebook Google+ twitter Youtube Rss

Gossip of Lanka Latest

Mini Gossip

Powered by Blogger.

Contact Form

Name

Email *

Message *

A 17-Year-Old Girl Died in KDH Accident at Katharagama

mdfrka msg mekak jEka ßhg ksji bÈßmsgu wjqreÿ 17l ;reKshla ì,s.;ayeá 

l;r.u isg ;sia‌iuydrduh ola‌jd Odjkh fjñka ;snQ fvd,amska j¾.fha jEka r:hlg hgù ody;a yeúßÈ ;reKshl Bfha ^15 jeksod& fmrjrefõ  ñhf.dia‌ ;sfí'

fuf,i ñhf.dia‌ we;af;a ;sia‌iuydrdu cQ,am,a,u mÈxÑj isá l=reúgf.a chka;s ufyaIsld kue;s ;reKshhs'

ksji bÈßmsg§ fõ.fhka meñKs jEka r:h ud¾.fhka bj;g mek ;reKsh ymamd oud we;ehs fmd,sish mejeiSh'

jEka r:h ud¾.fhka bj;g mek fndala‌l=jla‌o lvdf.k f.dia‌ we;'

fmdf<dkakrej fijKmsáh isg jkaokdfõ meñKs msßila‌ jEka r:fha isg we;' tys isá <uqka ;sfokl=g yd ldka;djka fofokl=go wk;=frka iq¿ ;=jd, isÿù we;' Tjqka ;sia‌iuydrdu uQ,sl frday,g we;=<;a lr we;s w;r ;sia‌iuydrdu fmd,sish fï ms<sn| jeäÿr mÍla‍IK isÿlrhs'

l;r.u fla' ã' foajm%sh

Loading...

Share on Facebook

Find Us on Facebook
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
Back to home page

Sponsored Ads

Hatharawaram Latest

Sponsored Ads

HATHARAWAM - Labels

Gossip video

like us on fb