Gossip of Lanka,Gossip Lanka News,gossip,sinhala gossip,sinhala news,gossip sinhala,hru gossip,hirugossip,lankadeepa,neth gossip,nethfm,newsfirst,gossip lanka sinhala news,news lanka,sinhala news
Loading...

Two planes crash on runway in Jakarta - Indonesia - (Watch Video)

.=jka hdkd folla tlsfkl .efghs


.=jka hdkd folla tlsfkl .eàfuka bkaÿkSishdfõ cl¾;d w.kqjr .=jkaf;dgqfmd,l§ .=jkahdkd foflau ;gqj,g ydks isÿj we;ehs úfoia udOH jd¾;d lrhs'

.=jka Odjk m:h yryd weof.k hñka ;snQ .=jka hdkhla by<g kexjQ u.S .=jka hdkhl .eàfuka Bfha rd;%Sfha fuu wk;=r isÿjQ nj jd¾;d fõ'

flfia fj;;a u.S .=jka hdkfha .=jka u.Ska iy ld¾h uKav,fha 49fokd w;=frka lsisfjl=gj;a ydkshla isÿj fkdue;s nj tu udOH jd¾;d i|yka lrhs'

wk;=r fya;=fjka cl¾;d kqjr fuu wNHka;r .=jkaf;dgqfmd, ;djld,slj jid oud ;sfí'

tu ùäfhdaj my;ska krUkak

Two planes crash on runway in Jakarta - Indonesia - (Watch Video) Two planes crash on runway in Jakarta - Indonesia - (Watch Video) Reviewed by Sinhala Gossip News on Tuesday, April 05, 2016 Rating: 5
Powered by Blogger.