Gossip of Lanka,Gossip Lanka News,gossip,sinhala gossip,sinhala news,gossip sinhala,hru gossip,hirugossip,lankadeepa,neth gossip,nethfm,newsfirst,gossip lanka sinhala news,news lanka,sinhala news
Loading...

Shah Rukh Khan's Transformation for 'FAN' Movie (Video /Photos)

z*ekaZ iskud mghg 50fya Idrela 25fya fmkqula .;a yeá fukak
PdhdrEm iy ùäfhda

iqmsß fnd,sjqâ k¨‍ Idrela Ldka rx.kfhka odhljQ *eka iskud mgh fua jk úg wdodhï jd¾;d ìo fy<ñka ;sr.; fjñka mj;skjd'

ta uq,a i;sh ;=, muKla bka§H remsh,a fldaá 52 l wdodhula ,nñka'

flfia fj;;a fuu iskud ks¾udKfha§ Idrela Ldka 25 yeúßÈ úfha miqjk ;reKhl=f.a pß;h ioyd fmkqu fjkia lr.;a wdldrh ms<snoj fndfyda fokl= ;=, mj;skafka úu;shla'

ta Idrela Ldka ienE Ôú;fha§ 50 jk úfha miqùu fya;=fjka'

ta ioyd Idrela Ldka fjaI ksrEmKhg ,la l< wdldrh oelafjk cdhdrEm yd ùäfhda mg fua jk úg ksl=;aj ;sfnkjd'

th my;ska kerôh yelshs'


Shah Rukh Khan's Transformation for 'FAN' Movie (Video /Photos) Shah Rukh Khan's Transformation for 'FAN' Movie (Video /Photos) Reviewed by Sinhala Gossip News on Saturday, April 23, 2016 Rating: 5
Powered by Blogger.