Gossip of Lanka,Gossip Lanka News,gossip,sinhala gossip,sinhala news,gossip sinhala,hru gossip,hirugossip,lankadeepa,neth gossip,nethfm,newsfirst,gossip lanka sinhala news,news lanka,sinhala news
Loading...

Girl Commits Suicide After Relationship Breakup - Updates

rgla yvjd yefudau f.dkd l, foõñg jev jr§ 
kS;sh l%shd;aul jk yeá fukak

nethfm
foõñ fmf¾rd keue;s ;reKshla ishÈú kid.;a f*ianqla mqj;  iïnkaOfhka  wmrdO kS;sh hgf;a oඬqjï lsÍug ;rï kS;s m%;smdok fkdue;s nj kS;s úYdrohka mjikjd'

fï iïnkaOfhka woyia olajñka kS;sfõ§ rùkao% ufkdaÊ .uf.a uy;d i|yka lf<a isú,a kS;sh hgf;a kvq mejÍu isÿl< yels njhs'

rùkao% ufkdaÊ .uf.a uy;d fï iïnkaOfhka lrk woyia oelaùu my;ska weish yelshs'Girl Commits Suicide After Relationship Breakup - Updates Girl Commits Suicide After Relationship Breakup - Updates Reviewed by Sinhala Gossip News on Sunday, April 03, 2016 Rating: 5
Powered by Blogger.