Gossip of Lanka,Gossip Lanka News,gossip,sinhala gossip,sinhala news,gossip sinhala,hru gossip,hirugossip,lankadeepa,neth gossip,nethfm,newsfirst,gossip lanka sinhala news,news lanka,sinhala news
Loading...

Upeksha Swarnamali Wedding Day Photos

WfmalaId iaj¾Kud,Sf.a fojk újdyfha PdhdrEm tl;=j iy wjqreÿ 8 la jeäu,a jHdmdßlhdf.a j;f.d; fukak
jHdmdßlhl= jk iuka; fmf¾rd iuÛ ysgmq md¾,sfïka;= uka;%SKshl iy ckm%sh ks<shl jk WfmalaId iaj¾Kud,s uy;añhf.a újdy ux., W;aijh Bfha ^05& Èk lsxianß fydag,fha meje;a jqKd' WfmalaIdf.a fojeks újdyh jk fuu újdy ux., W;aijh ioyd j;auka ckdêm;s ffu;%Smd, isßfiak uy;d we;=¿ l,d lrejka /ila iyNd.sj isáhd'

ckm;s ffu;%smd, isßfiak uy;d iy ysgmq l;dkdhl pu,a rdcmlaI uy;d újdyfha idlaIs j,g w;aika ;enQy'

mnd ish ukud,hd .ek óg fmr mqj;am;lg lshd;snqfka fufyuhs'

zthd ug jvd wjqreÿ 8 la jeäu,a' ug jvd Wihs' ug jvd pqÜgla l¿hs' r:jdyk iïnkaO jHdmdrhla lrkafka' mÈxÑh l|dfka' fokaku tlu wd.fï' wms 2011 b|ka w÷kkjd' ta;a wms fmïj;=ka jqfKa 2015 Tlaf;dan¾ 03' fma%u iïnkaOhla jqK;a fï újdyh isoaO fjkafka fhdað; újdyhla úÈhg' wms wdorh lrkafka újdyfhka miafia'Z

újdy ux., W;aijfha § .kq ,enQ PdhdrEm lsysmhla my;ska n,kak'

Upeksha Swarnamali Wedding Day Photos

Upeksha Swarnamali Wedding Day Photos

Upeksha Swarnamali Wedding Day Photos

Upeksha Swarnamali Wedding Day Photos

Upeksha Swarnamali Wedding Day Photos

Upeksha Swarnamali Wedding Day Photos

Upeksha Swarnamali Wedding Day Photos

Upeksha Swarnamali Wedding Day Photos

Upeksha Swarnamali Wedding Day Photos

Upeksha Swarnamali Wedding Day Photos

Upeksha Swarnamali Wedding Day Photos

Upeksha Swarnamali Wedding Day Photos

Upeksha Swarnamali Wedding Day Photos

Upeksha Swarnamali Wedding Day Photos

Upeksha Swarnamali Wedding Day Photos

Upeksha Swarnamali Wedding Day Photos

Upeksha Swarnamali Wedding Day Photos


Upeksha Swarnamali Wedding Day Photos

Upeksha Swarnamali Wedding Day Photos

Upeksha Swarnamali Wedding Day Photos

Upeksha Swarnamali Wedding Day Photos

Upeksha Swarnamali Wedding Day Photos

Upeksha Swarnamali Wedding Day Photos

Upeksha Swarnamali Wedding Day Photos

Upeksha Swarnamali Wedding Day Photos

Upeksha Swarnamali Wedding Day Photos

Upeksha Swarnamali Wedding Day Photos

Upeksha Swarnamali Wedding Day Photos

Upeksha Swarnamali Wedding Day Photos

Upeksha Swarnamali Wedding Day Photos

Upeksha Swarnamali Wedding Day Photos

Upeksha Swarnamali Wedding Day Photos

Upeksha Swarnamali Wedding Day Photos

Upeksha Swarnamali Wedding Day Photos

Upeksha Swarnamali Wedding Day Photos

Upeksha Swarnamali Wedding Day Photos

Upeksha Swarnamali Wedding Day Photos

Upeksha Swarnamali Wedding Day Photos

Upeksha Swarnamali Wedding Day Photos

Upeksha Swarnamali Wedding Day Photos

Upeksha Swarnamali Wedding Day Photos

Upeksha Swarnamali Wedding Day Photos

Upeksha Swarnamali Wedding Day Photos

Upeksha Swarnamali Wedding Day Photos

Upeksha Swarnamali Wedding Day Photos

Upeksha Swarnamali Wedding Day Photos

Upeksha Swarnamali Wedding Day Photos

Upeksha Swarnamali Wedding Day Photos

Upeksha Swarnamali Wedding Day Photos

Upeksha Swarnamali Wedding Day Photos

Upeksha Swarnamali Wedding Day Photos

Upeksha Swarnamali Wedding Day Photos

Upeksha Swarnamali Wedding Day Photos

Upeksha Swarnamali Wedding Day Photos Upeksha Swarnamali Wedding Day Photos Reviewed by Sinhala Gossip News on Monday, March 07, 2016 Rating: 5
Powered by Blogger.