Gossip of Lanka,Gossip Lanka News,gossip,sinhala gossip,sinhala news,gossip sinhala,hru gossip,hirugossip,lankadeepa,neth gossip,nethfm,newsfirst,gossip lanka sinhala news,news lanka,sinhala news
Loading...

Udaya Gammanpila Falls On Stage At Hyde Park Rally

uyskaof.a taldnoaO úmlaI /<sfhaÈ .ïukams,f.a ll=, meg,S fõÈldj u; weof.k jefghs

taldnoaO úmlaIfha /<sh fï jk úg fld<U yhsâ msáfha§ meje;afjkjd' ta i|yd ysgmq ckm;s uyskao rdcmlaI uy;do meñK isák w;r ;j;a taldnoaO úmlaIfha msßila Bg iyNd.S fjñka isákjd'

taldnoaO úmlaIh ksfhdackh lrñka /<shg iyNd.S jQ Woh .ïukams, uy;dg l;djla lsÍu i|yd fõÈldjg meñKs wjia:dfõ§ wlr;eínhlgo uqyqK mdkakg isÿjqKd'


Tyqg ksfõolhd úiska fõÈldjg meñfKk f,i wdrdOkd l< w;r Tyq fõÈldfõ .uka lrk úg tlajru weo jefgk wdldrh fuf,i leurdfõ igyka ù ;snqKd'

tu ùäfhdaj my;ska'''

Udaya Gammanpila Falls On Stage At Hyde Park Rally Udaya Gammanpila Falls On Stage At Hyde Park Rally Reviewed by Sinhala Gossip News on Thursday, March 17, 2016 Rating: 5
Powered by Blogger.