Sinhala Gossip News | Gossip Lanka News | Sri Lanka Exclusive News | Hiru Gossip | Sinhala News Suspects wanted for allegedly killing eagle
Sinhala Gossip News,Gossip Lanka News,gossip,sinhala gossip,sinhala news,gossip sinhala,hru gossip,hirugossip,lankadeepa,neth gossip,nethfm,newsfirst,gossip lanka sinhala news,news lanka,sinhala news
Loading...

Sinhala Gossip News | Gossip Lanka News | Sri Lanka Exclusive News | Hiru Gossip | Sinhala News

Gossip Lanka Sinhala Gossip News - Sri Lanka Exclusive News - අහුමුළුවලින් ඇහෙන නියම ගොසිප්

FOLLOW US

Facebook Google+ twitter Youtube Rss

Gossip of Lanka Latest

Mini Gossip

Powered by Blogger.

Contact Form

Name

Email *

Message *

Suspects wanted for allegedly killing eagle

Wl=iafila mKmsáka yu .eiQ fï mqoa.,hka Tn y÷kkjdo@
ñksia fjia .;a kreuhska msßila Wl=iafil= mK msáka yu .eiQ yeá

f*ianqla fjí wvúh Tiafia Wl=iafil= wudkqIsl f,i >d;kh lr we;s PdhdrEmh lsysmhla fï Èkj, yqjudre fjñka mj;skjd'

le,Eno m%foaYhl§ Wl=iafil=f.a yu .,jd mdo lmd bj;a lr ;sfnk whqre tu PdhdrEmj, oelafjkjd'

fï PdhdrEm ms<sn|j jkÔú wud;HdxYfha m%ldYlfhl= i|yka lf<a PdhdrEmj, isák mqoa.,hkaf.a f;dr;=re fï jk úg ,efnñka mj;sk njhs'

Tjqka lreKE.," yïnkaf;dg" .d,a, we;=¿ m%foaYj, mqoa.,hska njg wkdjrKh lrf.k we;s nj;a Tyq jeäÿrg;a i|yka l<d'

fï iïnkaOfhka 2009 wxl 22 orK jki;a;aj yd jk ixrlaIK wd{dmkf;a oelafjk mßÈ jk i;=ka wudkqIsl f,i >d;kh lsÍu hk fpdaokdj hgf;a fï isoaêhg wod, mqoa.,hka kS;sh bÈßhg f.khdug Freedom Sri Lanka Foundation iy Let Them Live ixúOdkh lghq;= lrkjd'

PdhdrEmj, isák mqoa.,hka ms<sn| f;dr;=rla okafkakï 0703303022 iy 0713664019 hk ÿrl;k wxlhg oekqï fok f,i Tjqka b,a,d isákjd'

Suspects wanted for allegedly killing eagle

Suspects wanted for allegedly killing eagle

Loading...

Share on Facebook

Find Us on Facebook
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
Back to home page

Sponsored Ads

Hatharawaram Latest

Sponsored Ads

HATHARAWAM - Labels

Gossip video

like us on fb