Gossip of Lanka,Gossip Lanka News,gossip,sinhala gossip,sinhala news,gossip sinhala,hru gossip,hirugossip,lankadeepa,neth gossip,nethfm,newsfirst,gossip lanka sinhala news,news lanka,sinhala news
Loading...

Srilankan Man commits suicide in india

mq;d biamsß;df,a ysáh l;dj ms,s.kak nE lSj ksid ,dxlslfhla wên,e;s úÿ,s /yekla iam¾Y lr Èúkid.;a yeá 

bkaÈhdfõ ;ñ,akdvq m%dka;fha uÿfrhs ys irKd.; l|jqrl§ Y%S ,dxlslfhl= ish Èú kidf.k ;sfnkjd'

ta wên,e;s úÿ,s /yekla iam¾Y lsÍfuka' fuu l|jqf¾ mjq,a 500la muK /§ isák w;r Tyq fuf,i yÈisfha ishÈú ydkslrf.k we;af;a l|jqf¾ ix.Kkh isÿlrk wjia:dfõ wod, mqoa.,hd tys /§ fkdisàu iïnkaOfhka ks,OdÍkag Tyq mejiQ fya;=j ms<s.; fkdyels nj mejiSu fya;=fjkqhs'

isoaêfhka miqj rúpkao%kag keue;s fuu mqoa.,hdg nek jeÿKq ks,Odßhdg tu ia:dkfha isá msßila myr§ ;sfnk w;r ;;ajh md,kh lsÍug tu ia:dkhg fmd,sia ks,OdÍkao le|jd ;sfnkjd'

isoaêh tu ia:dkfha isá wfhl=f.a leurdfõ igyka ù ;snqfKa fuf,iskqhs'

Srilankan Man commits suicide in india Srilankan Man commits suicide in india Reviewed by Sinhala Gossip News on Tuesday, March 08, 2016 Rating: 5
Powered by Blogger.