Gossip of Lanka,Gossip Lanka News,gossip,sinhala gossip,sinhala news,gossip sinhala,hru gossip,hirugossip,lankadeepa,neth gossip,nethfm,newsfirst,gossip lanka sinhala news,news lanka,sinhala news
Loading...

Islamic State (ISIS) fighters force sex slaves to take birth control so they can continue to rape them

Islamic State (ISIS) fighters force sex slaves to take birth control so they can continue to rape them
whs'tia igkaldñka ;reKshka ¥IKh l<dg miafi lrk wÆ;au jefâ

whs'tia igkaldñka úiska w,a,d .kakd ,o ldka;djka ¥IKh lr miqj Wm;a md,k fm;s yd tkak;a ,nd fok njg ksõfhdala ghsïia mqj;am; úiska mj;ajk ,o .fõIKhlska fy<sj ;sfnkjd'

tysÈ idlÉPdj i|yd fhdod.;a ldka;djla mjid ;snqfKa ;ukaj Èkm;du ¥IKh lrk w;r oreKq miqj T!IO ,nd fok njhs' tfia T!IO m%;slafIam lrk ldka;djkag whs'tia igkaldñka úiska myr fok njgo weh m%ldY lr ;sfnkjd'

whs'tia igkaldñka úiska w,a,d .kakd ,o msßia w;r isák .eìKs ldka;djkag .íid T!IO ,nd fok nj;a fï idlÉPdfõ§ fy<sj ;snqKd'

fuf,i ldka;djkag Wm;a md,k T!IO ,nd foñka ,sx.sl jyÆka f,i ;nd .ekSfï fpdaokdj whs'tia igkaldñka úiskao ms<sf.k ;sfnk njhs jd¾;d jkafka'


Islamic State (ISIS) fighters force sex slaves to take birth control so they can continue to rape them Islamic State (ISIS) fighters force sex slaves to take birth control so they can continue to rape them Reviewed by Sinhala Gossip News on Tuesday, March 15, 2016 Rating: 5
Powered by Blogger.