Sinhala Gossip News,Gossip Lanka News,gossip,sinhala gossip,sinhala news,gossip sinhala,hru gossip,hirugossip,lankadeepa,neth gossip,nethfm,newsfirst,gossip lanka sinhala news,news lanka,sinhala news

Sinhala Gossip News | Gossip Lanka News | Sri Lanka Exclusive News | Hiru Gossip | Sinhala News

Gossip Lanka Sinhala Gossip News - Sri Lanka Exclusive News - අහුමුළුවලින් ඇහෙන නියම ගොසිප්
Loading...

Gossip video

Gossip Lanka News Story Part -3 - Girl talks to the media about her life story

rEï .syska taâia je<÷Kq ;reKshla udoHg ish,a, judrhs
áflka ál uu;a talg weíneysjqKd


;reKshka kslrefka ðú;h kdia;s lr.kak l,ska fïl wksjdfrkau n,kak''

miq.sh ld,h mqrdjgu jd¾;d jqKq úÈhg fï fjoaÈ ,xldfõ ,sx.dY%s; fndajk frda.j,g mqoa.,hka f.dÿre jk m%udKh jeä ù ;sfnkjd' thg m%Odku fya;=j f,i iudch ms<sn| ;sfnk wkjfndaOh fmkajd Èh yelsh'

tf,i wkjfndaOh ksid we;s jk ,sx.dY%s; .egÆ tu wkjfndaOh ksidu ;j;a flkl=g me;sÍ hkakg;a jeä bvla ;sìh yelsh' tf,i hï hï jxpdldÍ mqoa.,hka ksid tu mqoa.,hkag yiqj Ôú;h úkdY lr.;a tfukau âèR wdidÈ;hka jQ fjk;a ,sx.sl frda.j,g f.dÿre jQ ldka;djka ´kE;rï wmg ks;r fofõf,a uqK.efikjd'

ldka;s /lshdjla i|yd fld<U m%foaYhg weú;a fï úÈhg jxpd iy.; f,i /jàulg ,lafj,d wjidkfha§ âèR frda.hg f.dÿre jqKq ldka;djla' weh lshk fï l;dj Tfí Ôú;hg fudk;rï mdvulao lshk foh Tnu is;d n,kak'

uu Wiia fm< úNd.h l,d wxYfhka ksul<d' úNd.h ,sh,d bjr jqKdg miafia b|,u uu riaidjla fyõjd' fyd| mähla ;sfhk riaidjla ú;rhs uu fyõfõ' wdrlaIdj" jev lrk ;ek jeo.;a ;eklao keoao lshk tl .ek uu wjOdkhla fhduq lf<a keye'

fldfydu yß wka;sfï§ ug uu leue;s /lshdj ,enqKd' we÷ï úl=Kk ;ekl .sKqï ,smsldßkshla úÈhg udj n|j.;a;d' <Ûmd;skau kj;skak ;ekl=;a ,enqKd' uu ys;mq úÈfha jegqml=;a ug ,enqKq ksid lsisu m%Yakhla ug ;snqfKa keye'

tl ojila uu jevlrmq ;ekg we÷ï .kak msßñ <uhs lsysmfofkla wdjd' thska tl msßñ <ufhla uf.a Èyd fyd|g n,kjd uu oelald' wka;sug ta wh we÷ï wrf.k hoa§ ta msßñ <uhd ug thdf.a f*daka fkdïn¾ tl §,d .shd'

Th úÈhg ;uhs wms uqK.eyqfKa' tod uu kej;s,d bkak ;ekg .syska uu uq,skau lf<a thdg l;d lrmq tlhs' ta fõ,dfõ ug ys;=Kd thd yßu fyd| flfkla lsh,d' wms yqÛla fj,d l;d l<d' tod b|,d È.gu wms ks;r l;d l<d' b¾b l<d'

ta fjoaÈ wms w;f¾ wdor iïnkaOhla we;s fj,d ;snqfKa' yeuodu ?g thd ug l;d lrkjd' ta fj,djg w;sYh fm!oa.,sl foaj,a l;d lrkak thdg ´k jqKd' uu uq,skau talg leue;s jqfKa keye' t;fldg thd lshkak .;a;d uu ta foaj,aj,g wleue;s fjkafka thdg wdof¾ ke;s ksid lsh,d'

wjidfkÈ thdg wdof¾ ksid uu talg leue;s jqKd' uq,ska idudkH uÜgug lrf.k .shmq l;dj wjidfkÈ wka;su wm%ikak l;djla njg m;a fjkak jeä ld,hla .sfha keye' fldfydu yß wjidfkÈ uu;a talg weíneys jqKd'

tfyu boaÈ ;uhs ojila thd ug rEï tllg huq lsh,d fhdackd lf<a' tod kï uu fyd|gu weඬqjd' ta jf.au uu nhjqKd' tl me;a;lska ug thdj ke;s fjkjd' ta;a tfyuhs lsh,d ug uf.a Ôú;h wjodkulg .kak neye'

kuq;a È.ska È.gu thd ug n,mEï l<d' uu lsõjd uf.a lsisu hd¿fjla tfyu hkafka keye lsh,d' t;fldg thd weyqjd ta wh hkjd lsh,d fkfjhsfka hkafka lsh,d' wms uqK .eiqK;a f*daka tflka l;d l<;a ta m%Yakhg úi÷ula ,enqfKa keye'

wka;sug tl ojila thd fldfyduyß udj leue;s lrjd .;a;d' wms .sfha fydrK me;af;a ;eklg' tod uq¿ ojiu wms t;ek ysáhd' tod ta oji ug uf.a Ôúf;a ljodj;a wu;l fjkafka keye' uu m%d¾:kd lrkjd lsisu .eyekshlg ta jf.a ojila Ôúf;a Wodfjkak tmd lsh,d'

wms tod .syska wdjg miafia wdfha lsysm j;djlau ta úÈhg uqK.eiqKd' Tfydu boaÈ ;uhs ug fjkila f;afrkak .;af;a' tl mdrgu WK;a tlal leiai yeÿKd' fldÉpr fnfy;a .;a;;a leiai fyd|jqfKa keye' Bg miafia lEu wmamsßhd fj,d udj fyd|gu flÜgq fjkak mgka .;a;d'

wjidfkÈ f,fâ fudloao lsh,d fydhd.kak neß jqK ;ek ug lsõjd reêr mÍlaIdjla lr.kak lsh,d' t;ek§ ;uhs ug âèR je,¢,d lsh,d lsõfõ' uu weඬqjd' wඬoaÈ thd,d lsõjd oeka wඬkak tmd fld<U 10 o fiarï fmfoig .syska fld<U cd;sl frdayf,a 33 jdÜgqjg hkak lsh,d'

uu ßfmda¾Ü tl;a wrf.k tf;kag .shd' tfyÈ keje; reêr mÍlaIdjla lr,d ug âèR ;sfnk nj ;yjqre lr.;a;d' wjidfkÈ uu uf.a fmïj;dg l;d l<d' ta;a ta fjoaÈ thdf.a f*daka fkïn¾ tl jev lrkafk;a keye' kej; thdg wdof¾ lrkak ug jqjukdjla we;s jqfK;a keye' uu fyd¢ka f;areï .;a;d thd oek oekuhs fï yeufoau lf<a lsh,d'

we;a;gu ug thd tlal lsisu ;ryla keye' fï fjoaÈ uu ta yeufohlau wu;l lr,d ys; yodf.k bkafka' ug Wfoaghs ?ghs fnfy;a folla fndkak ;sfhkjd' uu tajd fj,djg fndkjd' wfkla whg frda.h fnda fkdjk úÈhg Ôj;aùu ;uhs uQ,sl wruqK fjkafka'

uu wjidk jYfhka yeu flkl=gu lshkafka ;uka .kqfokq lrkafka ljqre tlalo lshk foa .ek ie,ls,su;a fjkak lshk tlhs' ñksiaiq wms ys;kjg jvd yqÛla fjkia' ta whg wms ys;kjg jvd krl foaj,a lrkak mq¿jka' wdorh lrkjd lshkafka iudchg uQKfokakj;a neß f,vla yod.kakjd lshk tl kï ta wdorh wjYH keye'
yxis wdá.,

Share this on facebook

Loading...
Back to home page

like us on Facebook

MORE FROM AROUND THE WEB

Loading...

Sinhala Gossip News - Labels

Accident Ada Derana Air Crash Air Hostess Ajinomoto Ajith Perera Ajitha Muthukumarana Aksha Sudari Alien Amaya Adikari Amazing Amazon Forest Ambalangoda America's Got Talent Ampara Anamaduwa Ananda College Android Anupama Wanaguru Anuradhapura Anusha Damayanthi Anushka Sharma Api Nodanna Live Apsara Fonseka Arjuna Ranatunga Aruni Madusha Rajapaksha ASP Liyanage Astrologist Astrologist K.A.U. Sarath Chandra Atapattama Athkadure Sumanasara thero Aththanayaka M Herath Athula Adikari Athurugiriya ATM Center Attack Australia Awissawella Ayesha Madushani Badulla Bagawantalawa Bajaj Bajaj Bike Balumgala Bandu Samarasinghe BBC Bizarre BODU BALA SENA Buddha CCTV Chathurika Peiris Coca-Cola Colombo TV Dasun Madushan Dayasiri Jayasekara Dilhani Ekanayake Dilhani Wickremasinghe Dimuth Karunaratne Dinakshi Priyasad Dinamina News Paper Dinesh Chandimal discovered DNA Doctor Dulmini Attanayake Duminda Silva Election Examination Results FCID Field Marshal Sarath Fonseka Galaboda Aththe Gnanasara Thero Gayathri Dias Gayesha Perera Ghost Ghost attack Gossip chat Gossip lanka news Gossip Video Gossip-World Gotabaya Rajapaksa Hemal Ranasinghe Himali Sayurangi Hiru Gossip Hiru TV hospital ISIS fighters Italy Jacqueline Fernandez Jaffna Japanese John Kerry K. Sujeewa Kavindya Adikari Kosala Kulasekara Kotadeniyawa Kotakethana Kumar Sangakkara Kuwait Mahendra Singh Dhoni Mahinda Rajapaksa Maithripala Sirisena Malsha Kumaranatunge Manjula Kumari Me Adarayai Menaka Maduwanthi Mervin Silva MG Danushka Moscow Movie Trailer Murder mysterious Nadeesha Hemamali Namal Rajapaksa Nathasha Perera Neth FM Nimal Siripala De Silva Oshadi Hewamadduma Oshani Sandeepa Paboda Sandeepani Parliament Photos Piyumi Botheju Pooja G Umashankar President Maithripala Sirisena Ranil Wickramasinghe Ranjan Ramanayake Rashi Paboda Ravi Karunanayake Rithu Akarsha Robbery Russia Ruwangi Rathnayake Ruwanthi Mangala Sampath Bank Sanath Jayasuriya Saudi Arabia SF Loku Shahid Afridi Shanudrie Priyasad Sheshadri Priyasad Sirasa Superstar SriLankan Airlines Story Sunny Leone Swarnavahini Syria Thissa Aththanayaka Tillakaratne Dilshan Udari Warnakulasuriya Udayanthi Kulathunga University students Wasantha Zoysa Wedding Engagement Wele Sudha YFM Yureni Noshika

Sinhala Gossip News Archive