Gossip of Lanka,Gossip Lanka News,gossip,sinhala gossip,sinhala news,gossip sinhala,hru gossip,hirugossip,lankadeepa,neth gossip,nethfm,newsfirst,gossip lanka sinhala news,news lanka,sinhala news
Loading...

Crocodile caught in Kekirawa - (Watch Video)

Crocodile caught in Kekirawa - (Watch Video)
lelsrdfõ ksjilg uy ? wdmq fhdaO lsUqf,la w,a,mq yeá

lelsrdj u,afoksmqr m%foaYhg Bfha rd;%S 11g muk wd oejeka; lsUq,l= m%foaYjdiskaf.ao iyh we;=j w,a,d.ekSug jkÔj wxYhg yelsjqKd'

È.ska wä 12 blaujk fuu úYd, lsUq,d ye, lsUq,a j¾.hg wh;a h'

ksh.h fya;=fjka lsUq,ka c,h fidhd úúO m%foaY fj; ixpdrh lrk nj jkÔù ks,OdÍyq mji;s'

tfia ixpdrh lrk w;r;=r ksjilg meñKs fuu lsUq,d meh foll muk oeä mßY%uhlska wk;=rej m%foaYjdiskaf.ao iyh we;=j w,a,d.ekSug jkÔj wxYh iu;a úh'

tu wjia:dfõ ùäfhda iy PdhdrEm my,ska n,kak'

Crocodile caught in Kekirawa - (Watch Video)

Crocodile caught in Kekirawa - (Watch Video)

Crocodile caught in Kekirawa - (Watch Video)

Crocodile caught in Kekirawa - (Watch Video) Crocodile caught in Kekirawa - (Watch Video) Reviewed by Sinhala Gossip News on Tuesday, March 15, 2016 Rating: 5
Powered by Blogger.